(BBNĐT)

Bài 3: Để nông thôn Bắc Ninh trở thành miền quê đáng sống

Đạt chuẩn NTM là đích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương trong tỉnh đã và đang hướng đến. Song để giữ các tiêu chí NTM theo hướng bền vững, tiến tới xây dựng mô hình NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đòi hỏi sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân, góp phần xây dựng nông thôn Bắc Ninh trở thành miền quê đáng sống.