(BBNĐT) Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, 10 năm qua, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh tích cực tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), thông qua những công trình, phần việc cụ thể, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương.