Ban Dân vận Tỉnh ủy và các BCĐ thực hiện QCDC, công tác tôn giáo, phong trào thi đua “Dân vận khéo” triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

14/08/2018 16:31 Số lượt xem: 168
Ngày 14-8, Ban Dân vận Tỉnh ủy và các Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC), BCĐ công tác tôn giáo và BCĐ phong trào thi đua “Dân vận khéo” tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 

6 tháng đầu năm công tác dân vận tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận cao; kịp thời đề xuất giải quyết những nhu cầu hợp pháp, chính đáng của nhân dân. MTTQ, đoàn thể các cấp hoạt động sáng tạo, sâu sát cơ sở, triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực thực hiện các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ ổn định tình hình an ninh chính trị ở địa phương.

BCĐ thực hiện QCDC các cấp trong tỉnh chủ động, tích cực tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo và triển khai nghiêm túc, bảo đảm tiến độ các nội dung về thực hiện QCDC theo chương trình công tác đề ra. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm Quyết định số 819 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Quy định việc lãnh đạo các cấp đối thoại trực tiếp với nhân dân”. Toàn tỉnh tổ chức được 380 cuộc đối thoại, qua đó góp phần xử lý kịp thời những kiến nghị, đề xuất ngay từ cơ sở. Công tác cải cách hành chính trong các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp tiến bộ vượt bậc về cải tiến, đổi mới lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Công tác phối hợp thực hiện dân chủ giữa chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội được tăng cường. Vai trò tự quản của cộng đồng dân cư ngày càng hiệu quả hơn.

Từ đầu năm đến nay, tình hình tôn giáo trong tỉnh cơ bản ổn định, nhân dân luôn tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương của Đảng về tôn giáo. Hoạt động tôn giáo được gắn với các phong trào: Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt Đời – đẹp Đạo; xây dựng xứ, họ đạo tiên tiến,… góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

6 tháng qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng điển hình “Dân vận khéo” tiếp tục được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, triển khai sâu rộng. Các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” được gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiều mô hình mang lại hiệu quả, góp phần làm chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của hệ thống dân vận toàn tỉnh, BCĐ thực hiện QCDC, BCĐ công tác tôn giáo và BCĐ phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận theo hướng “ Gần dân, trọng dân, vì dân, có ý thức trách nhiệm, nói đi đôi với làm”, góp phần củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân; tập trung làm tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo; đẩy mạnh thi đua “Dân vận khéo” gắn với  xây dựng các mô hình, điển hình để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng tại địa phương, tích cực nhân rộng các điển hình có hiệu quả.

Mai Phương