Dự kiến nội dung, thời gian kỳ họp thứ Tám của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021

16/07/2018 09:09 Số lượt xem: 38
A. Nội dung

I. Báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh

1. Nội dung thường kỳ

1.1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2018.

1.2. Báo cáo công tác xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2018.

1.3. Báo cáo ước thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2018.

1.4. Báo cáo công tác đảm bảo an ninh, trật tự 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

1.5. Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

1.6. Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

1.7. Báo cáo tình hình quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc (viên chức) và hợp đồng theo Nghị định số 68 của tỉnh Bắc Ninh năm 2017. Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc (viên chức) và hợp đồng theo Nghị định số 68 của tỉnh Bắc Ninh năm 2018.

1.8. Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

2. Nội dung chuyên đề

2.1. Tờ trình đề nghị ban hành chính sách hỗ trợ các trường mầm non, phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.

2.2. Tờ trình đề nghị ban hành Quy định mức chi cho hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường.

2.3. Tờ trình đề nghị thông qua Danh mục các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha, đất rừng dưới 20ha và dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh.

2.4. Tờ trình đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 65/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh.

2.5. Tờ trình đề nghị ban hành Quy định hỗ trợ kinh phí đối với các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm học 2018-2019.

II. Báo cáo kết quả công tác của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2018.

III. Báo cáo kết quả công tác của Tòa án nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2018.

IV. Thông báo của Uỷ ban MTTQ tỉnh về tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018 và những kiến nghị của MTTQ đối với HĐND tỉnh.

V. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh

1. Báo cáo kết quả công tác của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

2. Báo cáo các nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, xử lý giữa hai kỳ họp của HĐND tỉnh theo đề nghị của UBND tỉnh.

3. Thông qua Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019.

4. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

VI. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

B. Thời gian:

Kỳ họp dự kiến tổ chức 3 ngày: Từ ngày 17-7 đến 19-7-2018.

Thường trực HĐND tỉnh