Xây dựng người cán bộ, đảng viên liêm khiết, trung thực, giản dị

06/06/2018 09:52 Số lượt xem: 380
Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở xã Đại Xuân (Quế Võ) trở thành phong trào thi đua sâu rộng, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong suy nghĩ và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả công tác xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đảng bộ xã Đại Xuân có 10 chi bộ với 251 đảng viên. Thời gian qua, Đảng ủy xã luôn xác định việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sinh hoạt chính trị sâu rộng, thường xuyên và lâu dài; có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền TSVM. Do đó, để việc học tập và làm theo Bác thực sự lan tỏa sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị và đến từng cán bộ, đảng viên, Đảng ủy xã thường xuyên tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung các chuyên đề, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức. Chỉ đạo, định hướng cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là lãnh đạo chủ chốt tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng, xây dựng mục tiêu phấn đấu học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện những điều đảng viên không được làm và quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Việc triển khai lồng ghép các nội dung học tập và làm theo lời Bác với việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) được tập thể Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy xã nghiêm túc thực hiện. Từ kết luận được rút ra tại hội nghị kiểm điểm, BTV Đảng ủy đã tập trung đưa ra các giải pháp để kịp thời sửa chữa, khắc phục.

Từ năm 2016 đến nay, mỗi năm Đảng ủy xã đều lựa chọn chuyên đề, nội dung, nhiệm vụ nổi bật để thực hiện giải quyết. Qua đánh giá, các nội dung công việc đề ra đều hoàn thành tốt và tạo điểm nhấn trong từng năm. Đảng bộ xã Đại Xuân được đánh giá là một trong những đơn vị tiêu biểu của huyện Quế Võ, hằng  năm có trung bình 23/25 tiêu chí được ngành dọc cấp huyện xếp loại vững mạnh; Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội đạt vững mạnh.

Bí thư Đảng ủy xã Đại Xuân Nguyễn Thị Chiển khẳng định: Hiệu quả tích cực của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Đại Xuân thời gian qua đó chính là việc nâng cao được ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức đối với công việc và thái độ phục vụ nhân dân. Từ việc lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, việc học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ xã từng bước trở thành phong trào sâu rộng, thu hút được sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức và các tầng lớp nhân dân. Ở mỗi chi bộ thôn dân cư đã gắn việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội, qua đó, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đặc biệt, việc học tập và làm theo Bác gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn xã được thể hiện khá rõ nét qua hiệu quả phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng NTM”. Nhờ đó, năm 2017, Đại Xuân đã về đích xây dựng NTM.

Việc học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chuyên môn, giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên tập trung chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc đảm bảo nhanh gọn, hiệu quả, khoa học, nhất là quyết liệt với những việc khó, lĩnh vực có tính nhạy cảm. Cụ thể như xuất phát từ những bất cập trong công tác quản lý đất đai, xây dựng tại địa bàn, nảy sinh tư tưởng cá nhân chủ nghĩa, mang tính cục bộ, Đảng ủy xã tổ chức đối thoại với nhân dân, tham dự sinh hoạt, cuộc họp với chi bộ thôn. Qua đó nhằm định hướng, tháo gỡ những bức xúc, vướng mắc ngay từ cơ sở, đem lại sự hài lòng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; cơ quan Đảng ủy, UBND xã, nhất là bộ phận một cửa, mỗi cán bộ đều thực hiện tốt việc gắn Chỉ thị 05 với giải quyết công việc được giao, tạo chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính, xây dựng cơ quan công sở thân thiện và giảm phiền hà cho quần chúng nhân dân khi đến giải quyết công việc...được cơ quan chuyên môn cấp trên và nhân dân ghi nhận, đánh giá tốt.

Những thành tích mà Đảng bộ xã Đại Xuân đạt được trong những năm qua thể hiện sự năng động, sáng tạo trong vận dụng hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào điều kiện thực tế ở địa phương; phát huy vai trò lãnh đạo, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên; phát huy nội lực và sức mạnh của quần chúng nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội. Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, Đảng bộ xã tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, quyết tâm giữ vững danh hiệu Đảng bộ TSVM, tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên liêm khiết, trung thực, giản dị; đồng thời, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; từ đó, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

Xuân Bình-Xuân Me