Vì môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp

28/09/2018 08:31 Số lượt xem: 328
Cùng với việc tích cực khắc phục ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, thành phố Bắc Ninh còn đạt nhiều kết quả trong công tác bảo vệ môi trường ở những xã thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới.

Trục đường trung tâm xã Nam Sơn luôn sạch đẹp.

Trên địa bàn thành phố có 3 xã Kim Chân, Hòa Long và Nam Sơn thực hiện xây dựng Nông thôn mới, trong đó tiêu chí về môi trường được các địa phương đặc biệt quan tâm thực hiện. Một trong những kết quả nổi bật là việc xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn ở các địa phương. Hàng tháng, chính quyền và các đoàn thể thường xuyên phát động phong trào vệ sinh đường làng, ngõ xóm sạch, đẹp. Thông qua phong trào từng thôn, xóm tổ chức cho các xã viên, thanh niên, học sinh tổng vệ sinh như: phát quang bụi rậm, khơi thông, vệ sinh cống rãnh, thu gom rác thải sinh hoạt… Hằng năm, các xã còn xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày lễ lớn về môi trường như: Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn...

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới cải thiện rõ rệt tình hình vệ sinh trong khu vực thôn xóm, nước thải, chất thải rắn được thu gom, xử lý. Từng khu dân cư tập trung của thôn, xã đều có hệ thống cống tiêu thoát nước thải. Qua thống kê, 85% rác, chất thải được thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. Năm 2017 các xã được cấp phát hơn 100 xe thu gom rác đẩy tay. Tại 3 xã đều có tổ vệ sinh môi trường và các vị trí trung chuyển, tập kết xe thu gom rác trước khi chuyển sang xe chuyên dụng. Hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt được thực hiện hàng ngày, góp phần cải thiện môi trường  các khu dân cư. Không chỉ tự giác trong việc thu gom rác thải sinh hoạt, đa số người dân (chăn nuôi) có ý thức hơn trong vấn đề bảo vệ môi trường như: xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh, có hệ thống biogas, bảo đảm chất thải chăn nuôi được thu gom, xử lý...
Việc thực hiện xây dựng Nông thôn mới, đặc biệt các tiêu chí về môi trường, góp phần thúc đẩy cải thiện bộ mặt nông thôn ngày càng xanh, sạch, đẹp. Tuy nhiên, vẫn còn một số nơi, người dân chưa chủ động, tích cực tham gia các phong trào, chương trình hưởng ứng bảo vệ môi trường. Tại các khu dân cư, diện tích cây xanh giảm đáng kể do đô thị hóa, trong khi đó không còn quỹ đất để phát triển mảng xanh tập trung...
Để duy trì môi trường khu vực nông thôn xanh, sạch đẹp, chính quyền thành phố và các xã tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường đến đông đảo người dân. Thường xuyên, vận động và tổ chức phong trào  người dân vệ sinh đường làng, ngõ xóm theo tuần; tích cực tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh. Đặc biệt là việc nâng cao năng lực cho cán bộ phụ trách môi trường tại các xã thông qua hoạt động tập huấn, hướng dẫn chuyên môn. Phối hợp, chỉ đạo UBND các xã thực hiện phân loại rác thải tại các nguồn. Thực hiện xã hội hóa công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn các xã theo mục tiêu từng khu dân cư, ngõ nhỏ, xóm nhỏ sạch thì cả xã sạch đẹp.

Bài, ảnh: Hoàng An