Triệu tập kỳ họp thứ Bẩy của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

13/04/2018 09:10 Số lượt xem: 457
Thực hiện Điều 80 và Điều 104 Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Nghị quyết số 92/NQ-HĐND18 ngày 8-12-2017 của HĐND tỉnh về Chương trình các kỳ họp của HĐND tỉnh năm 2018

Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh triệu tập kỳ họp thứ Bẩy (kỳ họp bất thường) của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thời gian: Ngày 17 và 18 tháng 4 năm 2018.

Khai mạc từ 7 giờ 30’; Thứ Ba, ngày 17 tháng 4 năm 2018.

Địa điểm: Tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Thường trực HĐND tỉnh trân trọng kính mời các đại biểu về dự kỳ họp.

Đề nghị: - Đại biểu nghiên cứu tài liệu kỳ họp được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của HĐND tỉnh (http://vphdnd.bacninh.gov.vn).

Dự kiến nội dung

I- Báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh:

1- Tờ trình v/v đề nghị Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050;

2- Tờ trình v/v đề nghị Điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030;

3- Tờ trình v/v đề nghị công nhận xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chuẩn đô thị loại V;

4- Tờ trình v/v đề nghị công nhận thị xã Từ Sơn là đô thị loại III trực thuộc tỉnh;

5- Tờ trình v/v đề nghị bãi bỏ Quy định chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài tỉnh Bắc Ninh;

6- Tờ trình v/v đề nghị Quy định mức hỗ trợ cho người tự nguyện vào chữa trị, cai nghiện ma túy tại Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động và xã hội Bắc Ninh, giai đoạn 2018-2020;

7- Tờ trình v/v đề nghị sửa đổi, bổ sung mức hỗ trợ đối với đội ngũ cộng tác viên Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh;

8- Tờ trình v/v đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định chế độ, chính sách về an sinh xã hội đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

9- Tờ trình v/v đề nghị ban hành Quy định mức chi, kinh phí hoạt động của Hội đồng Sáng kiến và Hội đồng Tư vấn khoa học và Công nghệ thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh;

10- Tờ trình v/v đề nghị ban hành Quy định hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp;

11- Tờ trình v/v đề nghị ban hành Quy định hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, giai đoạn 2018-2025;

12- Tờ trình v/v đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 222/2016/NQ-HĐND17 ngày 14/4/2016 của HĐND tỉnh về việc Quy hoạch khu vực khai thác, tập kết cát, sỏi lòng sông và vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh;

13- Tờ trình v/v đề nghị ban hành Quy định quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Ninh để cho vay phát triển kinh tế trang trại, kinh tế VAC trên địa bàn tỉnh;

14- Tờ trình v/v đề nghị thông qua danh mục các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha, đất rừng dưới 20ha và dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh;

15- Tờ trình v/v đề nghị ban hành Quy định phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

16- Tờ trình v/v đề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 71/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012 của HĐND tỉnh về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh, thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Bắc Ninh và thị xã Từ Sơn;

17- Tờ trình v/v đề nghị ban hành chính sách hỗ trợ công chức, viên chức và lao động hợp đồng nghỉ công tác theo nguyện vọng;

18- Tờ trình v/v đề nghị giải thể Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Ninh;

19-  Thông qua Báo cáo rà soát, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (dự án đầu tư công và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư-PPP).

II. Tờ trình về miễn nhiệm, bầu cử một số chức danh của HĐND tỉnh.

III. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

 

 

 

Nguồn: Thường trực HĐND tỉnh