Triển khai công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng quý II

07/04/2021 14:49 Số lượt xem: 777
Sáng 7-4, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến với 68 điểm cầu trong cả nước nhằm đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II-2021. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UBKT T.Ư chủ trì hội nghị. Đồng chủ trì có các đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT T.Ư.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Bắc Ninh.

 

Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Đào Hồng Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hà Sỹ Tiếp, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Quý I, cơ quan UBKT T.Ư và UBKT các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, UBKT các cấp thực hiện tương đối toàn diện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, theo chương trình công tác năm và nhiệm vụ cấp trên giao: Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng, quán triệt các quan điểm, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong Nghị quyết và các quy định của T.Ư; việc giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng và thi hành kỷ luật trong Đảng được quan tâm, chỉ đạo giải quyết kịp thời; chủ động thực hiện và tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh giám sát chuyên đề đối với tổ chức Đảng và đảng viên; công tác thi hành kỷ luật, giải quyết tố cáo đảng viên kịp thời, đúng phương hướng, phương châm, thủ tục. Đề cao tính giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên từ khi mới manh nha, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng. Đặc biệt thời gian qua, UBKT các cấp tập trung xử lý các đơn thư phản ánh khiếu nại, tố cáo, nhất là các đơn thư liên quan đến nhân sự giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026…Thông qua kiểm tra, giám sát, giúp cấp ủy, UBKT các cấp đánh giá đúng ưu điểm, nêu những mặt còn tồn tại, hạn chế, khuyết điểm của tổ chức Đảng và đảng viên để kịp thời rút kinh nghiệm; chỉ đạo, xem xét, xử lý đối với các tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm.

Các đại biểu tại các điểm cầu tham gia trao đổi, thảo luận, nêu rõ các kết quả và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Trong đó, tập trung vào một số vấn đề: Tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại liên quan đến nhân sự tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ UBKT các cấp; có quy định cụ thể tổ chức bộ máy, vị trí việc làm của cơ quan UBKT các cấp; có hướng dẫn cụ thể cán bộ chuyên trách đối với tổ chức Đảng có từ 300 đảng viên trở lên…

Chủ nhiệm UBKT T.Ư Trần Cẩm Tú yêu cầu thời gian tới, cấp ủy Đảng, UBKT các cấp tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Trong đó, tập trung nghiên cứu, quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sát với điều kiện thực tế từng địa phương, đơn vị, nhất là nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, bảo đảm khoa học, đồng bộ, khả thi, dễ thực hiện; thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Đảng và cấp ủy Đảng giao, nhất là việc gắn vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường, nâng cao chất lượng công tác giám sát, chú ý giám sát các lĩnh vực, địa phương, coi đây là việc làm thường xuyên; quan tâm xem xét, giải quyết kịp thời đơn thư, tố cáo về tổ chức Đảng, đảng viên, trong đó tập trung giải quyết tố cáo liên quan nhân sự ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát, hoạt động của UBKT các cấp, kịp thời công khai kết quả các kỳ họp trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tầng lớp nhân dân biết, theo dõi, giám sát, đồng thời thực hiện hiệu quả công tác răn đe, giáo dục; UBKT các tỉnh, thành phố trực thuộc báo cáo kịp thời, đầy đủ các kỳ họp của đơn vị về UBKT T.Ư theo quy định; phối hợp chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, đưa công tác phòng, chống tham nhũng thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của UBKT; quan tâm củng cố, kiện toàn bộ máy UBKT các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ của ngành đầy đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan đề nghị UBKT các cấp trong tỉnh tiếp thu nghiêm 6 nội dung chỉ đạo của đồng chí Chủ nhiệm UBKT T.Ư tại hội nghị để triển khai, cụ thể hóa hiệu quả vào công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng trong tỉnh thời gian tới. Trong đó, tập trung phối hợp giải quyết đơn thư, khiếu nại liên quan nhân sự được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; sớm cụ thể hóa đề án nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát giai đoạn tới, để giúp các địa phương phối hợp thực hiện hiệu quả; triển khai tốt các nhiệm vụ, kế hoạch quý II đề ra.

Xuân Bình-Xuân Me