Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

05/07/2019 08:50 Số lượt xem: 1720
Nhận thức rõ vị trí quan trọng của việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, nhất là đối với tổ chức cơ sở đảng, những năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể với những giải pháp thiết thực. Nhờ đó tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Xác định mỗi tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh sẽ tạo “nền móng” vững chắc cho sự vững mạnh của toàn Đảng bộ, trong thời gian qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động, kịp thời đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo về việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tổ chức làm việc với nhiều cấp ủy cơ sở để nắm bắt tình hình thực tế, những vướng mắc phát sinh ở cơ sở, qua đó kịp thời lãnh đạo, định hướng nâng cao chất lượng xây dựng Đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở trong tình hình mới.
Trong công tác tư tưởng, với nhiều cách làm đổi mới, hiệu quả, thiết thực,  nổi bật thời gian gần đây, tỉnh đã xây dựng đề án, ban hành Nghị quyết và các quy định về một số giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới; đầu tư trang bị cho 126/126 xã, phường, thị trấn máy chiếu, ti vi, nên đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian, kinh phí mà hiệu quả tuyên truyền lại tăng lên rõ rệt. Công tác tuyên truyền, định hướng báo chí thông qua giao ban được tăng cường. Tỉnh ủy đã tích cực chỉ đạo các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tăng cường tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe kiến nghị, nắm diễn biến tư tưởng của nhân dân; hoàn thiện quy chế, quy tắc ràng buộc trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 94 chống quan điểm sai trái, thù địch.. Với nhiều cách làm hiệu quả, qua khảo sát niềm tin của nhân dân đối với Đảng trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng cao, từ 86,2% năm 2015 lên 95,78% năm 2018. Nhờ đó tình hình tư tưởng trong Đảng bộ và nhân dân ổn định, đoàn kết thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.
 Cùng với đó, tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Hầu hết các cấp ủy, chi bộ đều giữ vững và thực hiện đúng chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định, hướng dẫn của Trung ương; việc tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề bước đầu được quan tâm và dần đi vào nền nếp. Việc các đồng chí cấp ủy viên các cấp và cán bộ các ban xây dựng Đảng thường xuyên về dự sinh hoạt với các chi bộ, nhất là chi bộ thôn, khu phố để theo dõi, uốn nắn, giúp đỡ khắc phục những khó khăn, hạn chế, kịp thời lãnh đạo, định hướng hoạt động, giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết những vấn đề mới nảy sinh ở cơ sở, giúp cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Các cấp ủy thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện việc điều động, luân chuyển, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý gắn với củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo của đội ngũ cấp ủy viên ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đến nay, 100% cấp ủy viên cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2015-2020 có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên, trình độ LLCT cao cấp; cấp cơ sở có trình độ chuyên môn, LLCT từ trung cấp trở lên. 
 Tỉnh ủy còn quan tâm tập trung rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định, quy chế về lề lối, mối quan hệ làm việc; xây dựng chương trình công tác toàn khóa và hằng năm. Trong đó xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ giữa cấp ủy đảng với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trên cơ sở vừa đảm bảo vai trò lãnh đạo, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền, trách nhiệm cá nhân và người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, vai trò giám sát, làm chủ của nhân dân thông qua MTTQ và các đoàn thể. Cũng thông qua đó, cơ bản khắc phục được tình trạng buông lỏng lãnh đạo của cấp ủy đảng, làm thay công việc của chính quyền, tránh được vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và mất đoàn kết nội bộ.
Nhìn chung, nhờ chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên rõ rệt; nhiều tổ chức cơ sở đảng đã giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của cấp ủy cấp trên, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh. 
Tuy nhiên, vẫn còn một số tổ chức cơ sở đảng năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu còn hạn chế, không đủ sức giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh ở cơ sở; chất lượng sinh hoạt chi bộ, tinh thần tự phê bình và phê bình còn thấp; kinh nghiệm, năng lực lãnh đạo của bộ phận đảng viên, cán bộ lãnh đạo còn yếu, tinh thần trách nhiệm chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra. 
Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đặt ra, đòi hỏi phải có sự nỗ lực phấn đấu, quyết liệt, quyết tâm không ngừng của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Trong đó, một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu là thường xuyên chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Xuân Bình