Thị ủy Từ Sơn chú trọng thi hành Điều lệ Đảng

11/02/2020 20:23 Số lượt xem: 404
Những năm qua, thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh uỷ Bắc Ninh, Thị uỷ Từ Sơn chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt nội dung, các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng (khoá XII) tới 100% tổ chức cơ sở đảng và quán triệt triển khai đến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, góp phần tạo chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng.

Thực hiện điều lệ Đảng, Thị ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, tổ chức cơ sở đảng tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên thông qua các hình thức tổ chức hội nghị quán triệt, tập huấn nghiệp vụ, kết hợp trong sinh hoạt đảng nhật và trang bị tài liệu cho đảng viên. 100% các tổ chức đảng đều được trang bị tài liệu và đã tổ chức quán triệt Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia cao, đạt trên 94%. Các cấp uỷ từ thị xã đến cơ sở xây dựng quy chế hoạt động, chương trình hoạt động toàn khoá nhiệm kỳ 2015-2020. Trên cơ sở đó, hàng năm căn cứ vào tình hình thực tế có điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, phù hợp với chủ trương, quy định của Đảng. Các Nghị quyết đều được triển khai quán triệt, học tập một cách nghiêm túc theo sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh uỷ, Nghị quyết đều căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, đơn vị cụ thể hoá bằng việc xây dựng chương trình hành động thực hiện.
Xác định nội dung quy định những điều đảng viên không được làm là nhằm ngăn chặn, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí đang diễn ra trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng phải thường xuyên quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của mỗi đảng viên đối với việc chấp hành những quy định của Đảng, gắn việc chấp hành những điều đảng viên không được làm với cuộc vận động, tiếp tục đẩy mạnh việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, từ đó tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng nền tảng đạo đức trong Đảng và xã hội.
Hàng năm, Ban Thường vụ Thị ủy có văn bản chỉ đạo các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị tiến hành kiểm điểm tự phê và phê bình đối với tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong việc chấp hành Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức của người cán bộ, đảng viên, chỉ đạo việc tiến hành kiểm điểm tự phê và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng ngừa đảng viên vi phạm, tập trung kiện toàn và đổi mới hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng lực, trình độ, có phẩm chất chính trị, tác phong, lối sống trong sạch, lành mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Nhìn chung, việc triển khai thực hiện Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, được các cấp ủy đảng tiến hành thường xuyên, chặt chẽ, nhận thức của đảng viên có bước chuyển biến tích cực. Tình trạng né tránh, nể nang, xử lý không kiên quyết trong thi hành kỷ luật đảng từng bước khắc phục. Công tác kết nạp Đảng được chú trọng, từ năm 2015 đến nay, toàn Đảng bộ kết nạp trên 600 đảng viên, chuyển đảng chính thức 684 đồng chí, xóa tên đảng viên và cho ra khỏi Đảng 23 đảng viên, các hồ sơ đều đảm bảo đúng quy định và quy trình thủ tục. Công tác biểu dương, khen thưởng đảm bảo thường xuyên, đúng quy định.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay Ban Thường vụ Thị ủy khen thưởng và tặng Giấy khen cho 162 tập thể, 266 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Các Chi, Đảng bộ cơ sở hàng năm cũng tổ chức bình xét, khen thưởng động viên kịp thời tổ chức đảng và cá nhân đảng viên. Toàn Đảng bộ trao tặng 1.936 huy hiệu Đảng cho các đảng viên đủ điều kiện từ 30 năm tuổi Đảng trở lên. Trong đó có 1 huy hiệu 75 năm và 22 huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.
Năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, Thị ủy Từ Sơn tiếp tục bám sát và nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các Chỉ thị, Kết luận chỉ đạo chuyên đề khác của Trung ương Đảng, Chính phủ và Quốc hội gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thị xã. Qua đó nhằm tiếp tục phát huy sự đoàn kết, thống nhất, tập trung đồng bộ các giải pháp hữu hiệu, quyết tâm, nỗ lực hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVII đề ra, xây dựng Đảng bộ thị xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nêu cao vai trò lãnh đạo phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng trong giai đoạn phát triển mới.

Thu Thủy