Thêm nhiều quyền lợi cho người tham gia BHXH tự nguyện

27/11/2019 20:16 Số lượt xem: 1006
BHXH tự nguyện là hình thức bảo hiểm dành cho người không tham gia BHXH bắt buộc, tập trung chủ yếu là người nông dân, lao động tự do. Đây là chính sách ưu việt, bởi người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình đồng thời được hưởng lương hưu khi về già. BHXH tự nguyện góp phần tích cực vào công tác an sinh xã hội nên được quan tâm, đẩy mạnh, song đến nay số người tham gia chưa thực sự nhiều. Mới đây, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB và XH) vừa có đề xuất bổ sung 3 gói BHXH tự nguyện mới bên cạnh chế độ BHXH tự nguyện hiện hành nhằm phù hợp hơn với sự phát triển đồng thời tăng cường quyền lợi cho người tham gia.

Hiện nay, khi tham gia BHXH tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu khi đủ điều kiện và được trợ cấp tử tuất. Tại Bắc Ninh, chính sách BHXH tự nguyện được triển khai sớm. Các cấp, ngành cũng có nhiều nỗ lực để thu hút ngày càng nhiều người dân, nhất là nông dân, lao động tự do tham gia. Theo quy định, một số đối tượng như hộ nghèo, hộ cận nghèo… khi tham gia BHXH tự nguyện sẽ được Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí. Hiện nay, các cấp, ngành đang đề nghị tỉnh hỗ trợ thêm kinh phí cho một số đối tượng tham gia ngoài số tiền được Nhà nước hỗ trợ. Theo số liệu thống kê, hiện toàn tỉnh có hơn 5.600 người tham gia BHXH tự nguyện. Đây là kết quả tích cực bảo đảm chỉ tiêu phát triển BHXH tự nguyện được giao năm 2019 và làm tiền đề cho những năm tiếp theo.  

Để tiếp tục thu hút ngày càng nhiều người dân tham gia BHXH tự nguyện, Bộ LĐ-TB và XH vừa có tờ trình Chính phủ về việc thực hiện thí điểm 3 gói BHXH tự nguyện ngắn hạn và linh hoạt. Thứ nhất là gói BHXH tự nguyện hiện hành bổ sung chế độ thai sản. Đề xuất về gói này được thiết kế trên cơ sở của chính sách BHXH tự nguyện hiện hành (chế độ hưu trí và tử tuất) bổ sung quyền lợi về thai sản khi người lao động (NLĐ) sinh con. NLĐ khi tham gia sẽ được hưởng chế độ nếu đủ điều kiện đóng BHXH tự nguyện từ đủ 12 tháng trở lên và không được nhận BHXH một lần. Thứ hai là gói BHXH tự nguyện hiện hành bổ sung chế độ ốm đau. Gói BHXH tự nguyện này được thiết kế trên cơ sở của chính sách BHXH tự nguyện hiện hành bổ sung quyền lợi được hưởng khi NLĐ gặp rủi ro ốm đau (tối đa 30 ngày trong 1 năm) với điều kiện NLĐ đang đóng BHXH tự nguyện và không được nhận BHXH một lần. Thứ ba là gói BHXH tự nguyện hiện hành bổ sung chế độ trợ cấp gia đình, trẻ em. Gói này được thiết kế trên cơ sở của chính sách BHXH tự nguyện hiện hành bổ sung quyền lợi được hưởng khi NLĐ tham gia BHXH tự nguyện có con dưới 6 tuổi (được hưởng trợ cấp hằng tháng bằng 350.000 đồng/con cho đến khi con đủ 6 tuổi) với điều kiện NLĐ đang đóng BHXH tự nguyện và không được nhận BHXH một lần.
Khi đề xuất trên được phê chuẩn và đi vào cuộc sống, người tham gia sẽ thêm nhiều quyền lợi, từ đó tạo động lực để phát triển BHXH tự nguyện trong nhân dân trên địa bàn tỉnh.
 

Lê Đại