Tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020 (*)

06/12/2019 08:02 Số lượt xem: 1055
 (Trích đăng bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh khóa XVIII)

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, Kỳ họp thứ Mười sáu HĐND tỉnh đã hoàn thành toàn bộ các nội dung, chương trình đề ra. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đánh giá khách quan, toàn diện tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Đồng thời tiến hành cho thôi Đại biểu HĐND tỉnh và thực hiện miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh, kiện toàn nhân sự Ban Kinh tế-ngân sách HĐND tỉnh bảo đảm đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật; các đại biểu HĐND tỉnh với tinh thần đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm đã tích cực thảo luận, đóng góp vào các báo cáo, tờ trình với nhiều ý kiến chất lượng, đồng thời xem xét và biểu quyết thông qua 18 Nghị quyết với tỷ lệ thống nhất cao, là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả các nguồn lực nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và những năm tiếp theo...

 

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp

 


Năm 2019 mặc dù tình hình quốc tế, trong nước và của tỉnh có những khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, sự chủ động, nỗ lực của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự giám sát chặt chẽ của HĐND, sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND, MTTQ, các tổ chức đoàn thể với Thường trực HĐND, sự đồng thuận, đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân,  tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phát triển về nhiều mặt, ổn định về chính trị, tiến bộ xã hội, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao, nhiều chỉ tiêu giữ vững trong tốp đầu cả nước...
Bên cạnh những kết quả đạt được HĐND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế, phân tích làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, từ đó quyết định các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, hiệu quả, có tính khả thi cao, sát với tình hình thực tiễn, nhằm hoàn thành kế hoạch kinh tế- xã hội trong năm 2020.
Kỳ họp cũng đã dành thời gian thỏa đáng để tiến hành thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn; đồng thời nghe đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan chức năng phát biểu giải trình, làm rõ nhiều nội dung, vấn đề quan trọng mà cử tri và nhân dân trong tỉnh quan tâm. Đặc biệt là ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Nhân Chiến-Bí thư Tỉnh ủy tại kỳ họp. Thay mặt HĐND tỉnh, chủ tọa Kỳ họp trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và coi đây là ý kiến chỉ đạo có ý nghĩa quan trọng, xuyên suốt các yêu cầu nhiệm vụ chủ yếu của năm 2020. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan liên quan nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo để bổ sung hoàn thiện các nội dung, các báo cáo, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện trong năm 2020 đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, HĐND tỉnh nhất trí cao với các giải pháp nêu trong các báo cáo và đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh quan tâm một số nội dung sau:
Khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua. Tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh giai đoạn 2016 - 2020.
Tập trung thực hiện hiệu quả chủ đề của năm 2020, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên (nhất là ở cơ sở).
 Giữ vững kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước. Quản lý chặt chẽ, thực hiện hiệu quả các giải pháp thu ngân sách nhà nước. Bảo đảm tiến độ giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công và chất lượng công trình. Làm tốt công tác quản lý thị trường, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh một cách thực chất, hiệu quả hơn. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển mạnh kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII. Nghiên cứu, xây dựng và thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Bộ Chính trị về nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài và chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng. Hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao chất lượng, hiệu quả các ngành thương mại, dịch vụ, nhất là du lịch, logistics, chợ đầu mối...
Đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị. Phát triển hạ tầng số trên nền tảng công nghệ thông tin đồng bộ, hiện đại và hệ thống cơ sở dữ liệu, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. 
Tăng cường huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế. Tập trung cơ cấu lại đầu tư công theo hướng tập trung vào các dự án trọng điểm, có tính kết nối động lực và lan toả. Thu hút có chọn lọc và quan tâm thỏa đáng tới sự phát triển của khu vực kinh tế FDI.
Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa- xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ tạo việc làm  cho thanh niên khởi nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động. Thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao đời sống nhân dân, gắn kết hài hoà với phát triển kinh tế. 
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, đẩy mạnh cải cách hành chính, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. 
(* ) Đầu đề do Báo Bắc Ninh đặt