Tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững

26/05/2020 19:46 Số lượt xem: 667
Những năm qua, xã Nhân Thắng (huyện Gia Bình) đặc biệt quan tâm phát triển phong trào Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững. Phong trào phát triển, cuộc sống văn minh, tiến bộ đang hình thành trên mỗi làng quê, trong mỗi gia đình người dân nơi đây.

Năm nay là năm thứ 20 liên tiếp thôn Ngô Cương (xã Nhân Thắng) được công nhận nhận làng văn hóa. Theo ông Cát Văn Trường, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Ngô Cương thì nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nên hầu hết người dân trong thôn đã hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa từ đó tự giác thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu đề ra. Hiện nay, phong trào ngày càng đi vào chất lượng, chiều sâu góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.
Ngô Cương chỉ là một trong nhiều làng văn hóa tiêu biểu ở Nhân Thắng. Để có kết quả tích cực, đưa phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phát triển sâu rộng, đầu mỗi năm, Ban Chỉ đạo phong trào xã chủ động xây dựng kế hoạch; sớm triển khai đăng ký làng văn hoá, gia đình văn hoá, xã văn hóa, công sở văn hóa. Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách từng cụm dân cư theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn cho Ban vận động các thôn tổ chức rà duyệt, báo cáo kết quả xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa. Công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, các tầng lớp nhân dân về vai trò, mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào được quan tâm chỉ đạo và thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực thông qua hệ thống đài truyền thanh xã, thôn và lồng ghép các hội nghị, lớp tập huấn góp phần tích cực trong việc triển khai, tổ chức thực hiện phong trào.

 

Trên địa bàn xã Nhân Thắng có nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ chạy qua tạo điều kiện cho địa phương phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện nếp sống văn minh.

 

Các nội dung cụ thể của phong trào được triển khai rộng khắp, hiệu quả… Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được lồng ghép với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp ở địa bàn dân cư và được các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng. Với phương châm “Huy động sức dân để chăm lo cuộc sống cho dân”, lấy nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân làm mục tiêu, lấy khu dân cư làm địa bàn thực hiện. Cuộc vận động đã tạo điều kiện mở rộng dân chủ trực tiếp của dân, tăng cường sự thống nhất về chính trị tư tưởng trong nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, tiêu biểu cho phong trào là đơn vị Nhân Hữu, Lê Lợi, Ngô Cương.
Phong trào xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hóa được triển khai cụ thể, công khai. Hằng năm, Ban vận động các thôn tổ chức cho các gia đình đăng ký đồng thời thường xuyên đôn đốc, kiểm tra. Việc bình xét diễn ra dân chủ, nghiêm túc nên chất lượng ngày càng đi vào chiều sâu. Năm 2019, tỷ lệ hộ dân đăng ký gia đình văn hóa đạt 97,8% tổng số hộ dân, qua bình xét, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt đạt 97,3% trong số gia đình đăng ký. Phong trào xây dựng làng văn hoá được đẩy mạnh, đạt một số kết quả thiết thực, tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã. Năm 2019, toàn xã có 7/7 thôn đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Làng văn hóa” đạt 100%. Kết quả kiểm tra, bình xét có 7/7 thôn đạt “Làng văn hóa”, trong đó có 5 làng đạt làng văn hóa 10 năm liên tục trở lên, trong đó: Nhân Hữu, Lê Lợi, Ngô Cương đạt làng văn hóa từ 17 đến 20 năm liên tục. Các cơ quan trên địa bàn hằng năm cũng đều đạt danh hiệu cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.
Trên địa bàn xã Nhân Thắng, cán bộ, nhân dân đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức về ý nghĩa, sự cần thiết thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, góp phần làm cho đời sống văn hóa cộng đồng phát triển theo hướng lành mạnh, tiến bộ.
Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa những năm qua đã góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội trên địa bàn phát triển mạnh mẽ. Về xã Nhân Thắng hôm nay thấy sự đổi thay mạnh mẽ. Hệ thống cơ sở hạ tầng từ xã đến các thôn được tu sửa, xây mới khang trang, hiện đại phục vụ tốt nhu cầu công tác, sinh hoạt của cán bộ, người dân, tạo tiền đề cho Nhân Thắng sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng xã trở thành thị trấn.

Ngọc Đăng