Tạo bứt phá trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm tăng trưởng bền vững (*)

06/12/2018 16:41 Số lượt xem: 2408
(Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 của đồng chí Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh)

Sau hơn 2 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, Kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã kiện toàn công tác nhân sự Ủy viên UBND tỉnh; thông qua 24 Nghị quyết với tỷ lệ thống nhất rất cao, là cơ sở pháp lý quan trọng để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và những năm tiếp theo. HĐND tỉnh đã nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Thay mặt HĐND tỉnh, chủ tọa Kỳ họp trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến của đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy.

HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị chức năng tiếp thu những ý kiến chỉ đạo trên và những ý kiến, kiến nghị của đại biểu, kết luận của chủ tọa Kỳ họp, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Kỳ họp thứ Mười là Kỳ họp có ý nghĩa sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ đối với việc thực hiện các Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, của các cấp, các ngành; sự nỗ lực, quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018 và nửa đầu nhiệm kỳ qua vẫn phát triển toàn diện. Đặc biệt năm 2018 tăng trưởng ở cả 3 lĩnh vực; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) tăng khá theo hướng bền vững; quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa được đẩy mạnh; thu ngân sách Nhà nước tăng hằng năm; công tác quản lý đầu tư công, quy hoạch, phát triển và quản lý đô thị được tăng cường; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước được nâng lên; quan tâm chỉ đạo công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế tạo động lực phát triển; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên; sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo được quan tâm; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với những đánh giá về ưu điểm, hạn chế và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục phát triển bền vững trong thời gian tới như báo cáo đã nêu. HĐND tỉnh thống nhất chỉ tiêu kinh tế - xã hội: Tổng sản phẩm kinh tế năm 2019 tăng 7 – 8%; tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều giảm còn 1,6%; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị còn 2,5%. Đại biểu HĐND tỉnh thống nhất trình cấp có thẩm quyền nâng hạng tỉnh Bắc Ninh từ hạng 3 lên hạng 2 theo Nghị quyết 1211 của Quốc hội khóa XIII về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo 5 năm kết quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội; thông báo việc tham gia xây dựng chính quyền; những ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trong tỉnh. HĐND tỉnh ghi nhận sự phối hợp tích cực, có hiệu quả của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát, phản biện xã hội; vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và tham gia xây dựng chính quyền.

HĐND tỉnh xin tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri gửi đến Kỳ họp, đồng thời giao trách nhiệm cho Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.

HĐND tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 25 người được HĐND bầu. Kết quả thể hiện mức độ tín nhiệm và sự ghi nhận, đánh giá về những nỗ lực, kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của các thành viên là Thường trực HĐND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh. HĐND tỉnh đề nghị các vị được lấy phiếu tín nhiệm tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Năm 2019 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra, là thời điểm chúng ta đứng trước nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen như báo cáo của UBND tỉnh đã nêu. Đặc biệt, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) vừa được Quốc hội phê chuẩn, đây là cơ hội, đồng thời cũng là thách thức đòi hỏi cần có sự bứt phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm tăng trưởng bền vững. HĐND đề nghị UBND tỉnh sớm triển khai, cụ thể hóa các Nghị quyết HĐND đã ban hành để tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là: Khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm; xử lý các vấn đề về ô nhiễm môi trường.

Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh để thu hút các đối tác chiến lược, tiềm năng, tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng của tỉnh; thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ cao, hiện đại; tập trung phát triển thương mại, dịch vụ và công nghiệp hỗ trợ; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, an toàn; thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, bền vững kết hợp với xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; đẩy nhanh quá trình đô thị hóa hướng tới thành phố thông minh và mục tiêu xây dựng tỉnh Bắc Ninh thành thành phố trực thuộc Trung ương theo lộ trình.

Hai là: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng đến việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút nhân tài, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng chính quyền vững mạnh, nâng cao mức độ hài lòng của nhân dân đối với dịch vụ công; phát triển mạnh dịch vụ hành chính công trực tuyến; đẩy mạnh xây dựng, nâng cao hiệu quả chính quyền điện tử; tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở.

Ba là: Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để đảm bảo ngày càng tốt hơn các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tăng cường giám sát việc thực hiện các chương trình, chính sách an sinh xã hội đã đề ra đảm bảo thực thi nghiêm chỉnh và có hiệu quả các chế độ, chính sách đã ban hành. Tập trung phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế, giải quyết việc làm; mở rộng, đa dạng hóa mạng lưới trường, lớp và các loại hình học tập để đáp ứng sự gia tăng dân số; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân; triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2019 “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch”.

Trên cơ sở kết quả Kỳ họp, HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND, các Ban, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh chủ động, tăng cường phối hợp để tổ chức tốt việc tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết, đẩy mạnh các hoạt động giám sát việc chấp hành pháp luật và thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, nhất là Ủy ban MTTQ các cấp, cơ quan thông tin đại chúng cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung các Nghị quyết đã được ban hành đến các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận cao.

Kỳ họp thứ Mười HĐND tỉnh khóa XVIII đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tọa Kỳ họp, tôi xin bế mạc Kỳ họp thứ Mười HĐND tỉnh Bắc Ninh khoá XVIII.

                                                                                                                                                                (*Đầu đề do Báo Bắc Ninh điện tử đặt)

N.H.G