Tăng cường quản lý doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

12/09/2018 14:08 Số lượt xem: 299
UBND tỉnh vừa yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các ngành chức năng, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, xử lý đối với 2.460 doanh nghiệp, HTX sau đăng ký thành lập.
Trong đó UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, xử lý Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh đối với 114 HTX. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan rà soát, báo cáo UBND tỉnh tình hình hoạt động của 1.968 doanh nghiệp, nếu các doanh nghiệp không báo cáo, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành thu hồi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và yêu cầu làm thủ tục giải thể theo quy định của Luật Doanh nghiệp; phối hợp với cơ quan cấp chứng nhận Đăng ký đầu tư rà soát xử lý theo quy định đối với 43 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; rà soát, xử lý theo quy định đối với 335 doanh nghiệp chưa có tên trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia.
Dương Hoàn