Tăng cường công tác dân vận trong thực hiện văn hóa công sở

07/06/2019 09:48 Số lượt xem: 2133
Nhằm thực hiện tốt văn hóa công sở, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đẩy mạnh đổi mới công tác dân vận theo hướng “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”. Qua đó, nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin giữa nhân dân với Đảng và chính quyền.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền đẩy mạnh quán triệt, và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về xây dựng và thực hiện nếp sống văn hóa công sở tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Tiêu biểu như: Nghị quyết số 33 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kết luận 120 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, Quyết định 102 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”;... Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng của việc xây dựng và thực hiện văn hóa công sở tới  cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC, NLĐ). Qua đó, nhận thức của cấp ủy, chính quyền,  CBCCVC, NLĐ về văn hóa công sở được nâng cao.
Các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, bổ sung các tiêu chí văn hóa công sở đưa vào nội quy, quy chế, quy trình làm việc phù hợp; gắn thực hiện nếp sống văn hóa công sở với phong trào thi đua “Dân vận khéo” mang lại hiệu quả thiết thực. Nhiều mô hình thực hiện hiệu quả như: Giao tiếp ứng xử văn hóa với bệnh nhân trong khám và chữa bệnh; cải cách hành chính; cải tiến lề lối, tác phong làm việc trong CBCCVC; dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; xây dựng môi trường công sở xanh - sạch - đẹp;... Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ CBCCVC, NLĐ.

 

Công dân đến liên hệ giải quyết công việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.
 

Xác định nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC, NLĐ là yếu tố quan trọng góp phần thực hiện tốt nếp sống văn hóa công sở, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương sắp xếp, bố trí vị trí công việc cho CBCCVC, NLĐ phù hợp với năng lực, trình độ của từng người; xây dựng và thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân” và “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Thực hiện nghiêm túc việc tuyển dụng cán bộ, công chức viên chức, bảo đảm việc tuyển dụng phải xuất phát từ yêu cầu công việc, theo tiêu chí công khai, dân chủ. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng thực thi công vụ cho đội ngũ CBCCVC từ tỉnh đến cơ sở. Thái độ, tác phong làm việc của CBCCVC trong tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Trong giao tiếp ứng xử với nhân dân có thái độ nhã nhặn, lịch sự, tôn trọng; luôn lắng nghe, giải đáp ý kiến của người dân.
Năm 2018, toàn tỉnh tiếp 3.072 lượt công dân phản ánh 1.936 vụ việc; giải quyết xong 86,8% kiến nghị của công dân.
Các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm, chú trọng đầu tư xây dựng môi trường công sở ngày càng văn minh, hiện đại. Việc sắp xếp, bố trí phòng làm việc của CBCCVC, NLĐ luôn bảo đảm gọn gàng, khoa học, đúng quy định. Trung tâm Hành chính công tỉnh và Trung tâm Hành chính công các huyện, thị xã, thành phố; bộ phận một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước được tỉnh và các địa phương đặc biệt quan tâm, bố trí riêng biệt, khang trang, hiện đại, thuận lợi cho tổ chức, công dân đến giao dịch làm việc. Năm 2018, chỉ tính riêng Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp nhận hơn 54.700 hồ sơ của người dân và doanh nghiệp, giải quyết được hơn 52.000 hồ sơ, đạt gần 96%, trong đó, số hồ sơ giải quyết trước thời hạn đạt 87,43%; tỷ lệ đánh giá mức hộ hài lòng về thái độ phục vụ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức đạt hơn 90%.
Thực hiện hiệu quả văn hóa công sở, giúp các cơ quan, đơn vị duy trì và gìn giữ mối đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tạo đồng thuận cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Năm 2018, độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 10,6%. Cơ cấu kinh tế  chuyển dịch tích cực, tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 76,6%, dịch vụ chiếm 20,7%, nông - lâm - thủy sản chiếm 2,7%. Thu ngân sách nhà nước đạt 27.591 tỷ đồng, vượt 15,6% dự toán. Thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới, toàn tỉnh có 89/97 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, 4 đơn vị cấp huyện (huyện Tiên Du, Quế Võ, Gia Bình và thị xã Từ Sơn) đạt chuẩn và hoàn thành chương trình xây dựng Nông thôn mới. An sinh và phúc lợi xã hội được bảo đảm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,62%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Mai Phương