Song Hồ xây dựng Nông thôn mới bền vững

13/08/2019 09:04 Số lượt xem: 822
 Ủy ban MTTQ xã Song Hồ (Thuận Thành) triển khai sâu rộng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng NTM phát triển bền vững.

Đồng chí Nguyễn Đức Phong, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết: “Song Hồ đạt chuẩn NTM từ năm 2014, để xây dựng NTM bền vững, MTTQ xã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Trong đó, trọng tâm là nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; huy động nguồn lực sức dân cùng sự hỗ trợ của Nhà nước nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng ngày càng khang trang”. 
Để nâng cao thu nhập cho người dân, MTTQ xã phối hợp với chính quyền và các đoàn thể chính trị  - xã hội vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác tốt vị trí gần trung tâm huyện để phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ; giữ gìn và phát triển nghề làm tranh dân gian Đông Hồ. MTTQ xã chọn thôn Đạo Tú xây dựng mô hình điểm phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Thực hiện mô hình, Ban Công tác Mặt trận thôn Đạo Tú phối hợp với Ban Quản lý thôn, các chi hội đoàn thể vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao giá trị thu nhập; phát triển sản xuất, kinh doanh các sản phẩm vàng mã. Đời sống người dân trong thôn được nâng cao, số hộ khá, giàu tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,44%. 
Từ hiệu quả mô hình điểm ở thôn Đạo Tú, MTTQ xã Song Hồ nhân rộng mô hình ra 3 thôn còn lại, đưa phong trào thi đua làm giàu chính đáng, thoát nghèo bền vững phát triển sâu rộng trong các thôn, làng. Hiện toàn xã có hơn 95% số hộ sản xuất, kinh doanh các sản phẩm vàng mã, may mặc, tranh dân gian Đông Hồ,... Thu nhập bình quân của người dân đạt 42 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,24%.
Nhằm củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí về cơ sở hạ tầng, MTTQ xã phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia góp công, góp của cùng Nhà nước xây dựng hạ tầng NTM ngày càng khang trang. Các Ban CTMT phối hợp với Ban Quản lý thôn, chi hội đoàn thể trực tiếp đến từng hộ dân vận động hiến đất làm nhà văn hóa, mở rộng đường giao thông. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2018 đến nay, nhân dân trong xã tham gia đóng góp hàng nghìn ngày công, hiến hơn 200 m2 đất làm đường giao thông. 
Tú Tháp là một trong những thôn tiêu biểu huy động được sự góp sức của nhân dân tham gia xây dựng hạ tầng NTM. Bà Nguyễn Thị Hằng, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Tú Tháp cho biết: “Thực hiện chủ trương xây dựng NTM bền vững, năm 2019 thôn nâng cấp, mở rộng một số tuyến đường giao thông. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, Ban Công tác Mặt trận thôn vận động nhân dân tích cực đóng góp ngày công lao động, hiến đất mở đường. Kết quả, nhân dân trong thôn đóng góp hàng trăm ngày công, 6 hộ dân hiến hơn 90 m2 đất làm đường giao thông. Đến nay, các tuyến đường hoàn thành đưa vào sử dụng, đáp ứng được nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tạo diện mạo làng quê ngày càng khởi sắc”.
MTTQ đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho nhân dân. Các thôn xây dựng Quy ước Làng văn hóa, tổ chức cho nhân dân ký cam kết thực hiện Quy ước và đăng ký xây dựng Gia đình văn hóa. Thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Việc bình xét, đánh giá danh hiệu Gia đình văn hóa, Làng văn hóa ngày càng đi vào thực chất. Năm 2018, toàn xã có hơn 98% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 4/4 thôn đạt danh hiệu Làng văn hóa. Các điểm di tích văn hóa thường xuyên được tu bổ phục vụ sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân.
Ủy ban MTTQ xã vận động nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí về môi trường, y tế, giáo dục. Hằng năm, 100% số học sinh trong độ tuổi được đến trường, chất lượng dạy và học được nâng cao, 3/3 trường đạt chuẩn Quốc gia. Các thôn có tổ vệ sinh thu gom rác thải về điểm tập kết, trung chuyển tập trung. Ngoài ra, MTTQ xã phát huy quyền giám sát của nhân dân thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Những năm qua, các Ban thực hiện tốt chức năng giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng, hiệu quả của Chương trình xây dựng NTM.
Với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, Ủy ban MTTQ xã Song Hồ khẳng định vai trò của mình trong xây dựng NTM, phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương và các phong trào thi đua, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Phương Mai