Quế Võ xây dựng đời sống văn hóa

05/02/2020 20:35 Số lượt xem: 556
Là địa phương có khu công nghiệp, tập trung đông dân cư các tỉnh về cư trú nên Quế Võ luôn quan tâm đến thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, từ đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo sự đoàn kết thống nhất trong nhân dân.

Xác định được tầm quan trọng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, ngay từ đầu năm, huyện Quế Võ đã kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào các cấp, giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Để phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, các cấp, ngành đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các nội dung của phong trào thông qua các hội nghị, cuộc họp dân, chương trình hoạt động lồng ghép của MTTQ và các đoàn thể, các buổi sinh hoạt CLB; tuyên truyền trên hệ thống Đài Phát thanh huyện và các xã, thị trấn, khẩu hiệu, pano, áp phích, tuyên truyền cổ động lưu động. Các nội dung tuyên truyền tập trung vào phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; việc thực hiện tốt chính sách Dân số-Kế hoạch hóa gia đình, phong trào làm đường giao thông nông thôn, giảm nghèo… Mỗi ban, ngành, đoàn thể huyện đều gắn thực hiện phong trào với các nội dung cụ thể như: Ủy ban MTTQ huyện vận động nhân dân đẩy mạnh việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Hội phụ nữ triển khai hiệu quả phong trào xây dựng gia đình văn hóa, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng trong thực hiện chính sách pháp luật về bình đẳng giới; Hội Nông dân đẩy mạnh phong trào tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo đảm vệ sinh môi trường… 
Với sự vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể phong trào xây dựng đời sống văn hóa đã góp phần phát triển kinh tế-xã hội chung của huyện, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt hơn 56 triệu đồng; công tác xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao được thực hiện tốt gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. Đến nay, Quế Võ được công nhận về đích nông thôn mới. Cùng với đó, các địa phương trong huyện chú trọng đổi mới nội dung hoạt động của hệ thống Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã và Nhà văn hóa thôn, khu phố phục vụ tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Toàn huyện có 71 CLB Quan họ, 22 CLB chèo, 40 CLB văn hóa, văn nghệ khác tại 100% thôn, khu phố; phong trào luyện tập thể dục, thể thao thu hút đông đảo người dân thường xuyên tập luyệt đạt gần 40%.

 

Phong trào văn hóa, văn nghệ ở Quế Võ phát triển nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.


Công tác xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, công sở văn hóa đã có bước tiến bộ, chất lượng phong trào dần đi vào thực chất. Việc bình xét gia đình văn hóa bảo đảm công khai, minh bạch, chặt chẽ theo đúng các tiêu chí. Các gia đình văn hóa phải gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương, gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng; lao động, sản xuất kinh doanh đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả, con em trong gia đình chăm ngoan học tập tốt. Năm 2019, Quế Võ có hơn 92% số gia đình đăng ký đạt gia đình văn hóa; 91,89% làng, khu phố đủ điều kiện đạt danh hiệu làng văn hóa, tiêu biểu có thôn Lầy (xã Đào Viên) và khu 4 (thị trấn Phố Mới) đạt danh hiệu làng, khu phố văn hóa 5 năm liên tục. 71,63% đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2019. Công tác xây dựng môi trường cảnh quan văn hóa được các cấp quan tâm, tích cực triển khai các chiến dịch giữ gìn vệ sinh công cộng, xử lý vi phạm vỉa hè, lòng lề đường. 
Nhờ triển khai tốt phong trào xây dựng đời sống văn hóa, tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện có những chuyển biến tích cực, công tác hòa giải ở cơ sở ngày càng được chú trọng. 100% các thôn, khu phố đều có tổ hòa giải và vận động thường xuyên có hiệu quả. Năm 2019 có tổng số 143 vụ hòa giải trong đó đã hòa giải thành công 113 vụ, chiếm tỷ lệ 79,02%. Thông qua phong trào, các gia đình tích cực thực hiện nếp sống văn minh, 21/21 xã, thị trấn với 111 thôn, làng, khu phố đều thực hiện tốt hương ước, quy ước. Trong việc cưới, các gia đình tổ chức với hình thức gọn nhẹ, trong thời gian 1-1,5 ngày, xóa bỏ hủ tục thách cưới, giảm tiện những thủ tục rườm rà, bỏ dạm ngõ, lại mặt, giảm bớt việc thuê nhạc sống, quay camera gây tốn kém. Năm 2019 toàn huyện có 1.140 đám cưới đều thực hiện đúng Luật Hôn nhân và Gia đình, nhiều đám cưới được tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế của từng gia đình và bảo đảm theo quy ước của thôn, làng. Các đám tang hủ tục lạc hậu cơ bản được xóa bỏ, số đám tang thực hiện hỏa táng, điện táng đạt gần 35%.
Tân gia, mừng thọ trên địa bàn được tổ chức gọn nhẹ trong phạm vi gia đình. Các địa phương đều tổ chức chúc thọ tập thể tại nhà văn hóa các thôn, làng, bảo đảm đúng ý nghĩa, trang trọng, động viên, khích lệ tinh thần với người cao tuổi.
Ông Nguyễn Anh Thắng, Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện Quế Võ cho biết: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trọng tâm là xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, công sở văn hóa đã thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng. Nội dung của phong trào được gắn với các chương trình phát triển kinh tế, xã hội, thi đua do các cấp ủy Đảng, chính quyền phát động, vì vậy, các cuộc vận động trên địa bàn huyện đạt kết quả tốt. Tuy nhiên, phong trào ở một số địa phương chưa đồng đều, bền vững. Việc thực hiện nội dung về phòng, chống tệ nạn xã hội, vệ sinh môi trường, chính sách KHHGĐ còn hạn chế.
Thời gian tới, Quế Võ tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động của phong trào, đưa các sản phẩm văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao về cơ sở, khuyến khích nhân dân tham gia, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân để đưa phong trào xây dựng đời sống văn hóa ngày càng đạt chất lượng và hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của người dân để xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Minh Hường