Phối hợp tốt để nâng cao hiệu quả công tác

15/09/2021 20:33 Số lượt xem: 367
HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và Đoàn ĐBQH tỉnh là 4 cơ quan có vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị của tỉnh. Nhiều năm qua, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và Đoàn ĐBQH tỉnh đã ký kết Quy chế phối hợp công tác nhằm nâng cao chất lượng công tác của từng cơ quan, góp phần tích cực nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh vững mạnh.

Nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và Đoàn ĐBQH tỉnh đã thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác. Các bên chủ động và nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên thực hiện có hiệu quả các nội dung theo Quy chế, gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan. Công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân trước, trong và sau các kỳ họp HĐND được thực hiện tốt, nhất là trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Trong công tác tham gia xây dựng pháp luật, nhất là tổ chức lấy ý kiến vào các dự thảo Luật trước các kỳ họp Quốc hội, các cơ quan tăng cường phối hợp, triển khai có hiệu quả, tổng hợp lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân. Công tác xây dựng nghị quyết HĐND tỉnh và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh có sự phối hợp chặt chẽ, chất lượng được nâng cao. Hoạt động tiếp xúc cử tri có nhiều đổi mới theo hướng đa dạng thành phần, tăng các điểm tiếp xúc tại cơ sở, mở rộng dân chủ, nhất là năm cuối của nhiệm kỳ 2016 - 2021, do tình hình dịch COVID-19, công tác tiếp xúc cử tri được thực hiện theo các hình thức linh hoạt vừa tiếp xúc trực tuyến, vừa tiếp xúc trực tiếp nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Công tác tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo được duy trì thường xuyên. Hoạt động giám sát được tăng cường, đa dạng hình thức giám sát, chất lượng nâng lên. Chế độ báo cáo, hội họp được duy trì, các bên cử lãnh đạo tham gia theo đúng thành phần mời. Những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa các bên đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Cuối tháng 8 vừa qua, Thường trực HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ và Đoàn ĐBQH tỉnh ký kết Quy chế phối hợp công tác, nhiệm kỳ 2021-2026. Quy chế được xây dựng trên cơ sở kế thừa các nội dung còn phù hợp của Quy chế phối hợp công tác, nhiệm kỳ 2016-2021; khắc phục những hạn chế qua thực tiễn hoạt động nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, bổ sung các nội dung theo quy định mới của các đạo luật liên quan như: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019. Việc phối hợp công tác giữa các bên dựa trên nguyên tắc: Tuân thủ các quy định của Đảng và Nhà nước, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong phạm vi phối hợp hoạt động; các bên tôn trọng lẫn nhau, đảm bảo chủ động, thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời, tạo điều kiện cho mỗi cơ quan thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định.
 Quy chế gồm 3 chương, 12 điều, quy định về việc phối hợp công tác trong các lĩnh vực: Tham gia xây dựng pháp luật; tuyên truyền và phổ biến, giáo dục pháp luật; chế độ họp, giao ban, thông tin, báo cáo; hoạt động giám sát; tổ chức tiếp công dân; tổ chức tiếp xúc cử tri; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân; giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền; công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND. Nổi bật là Quy chế đã bổ sung một số nội dung liên quan đến hoạt động kiểm tra, giám sát, trọng tâm là phối hợp trong hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân...
Việc ký kết Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ công tác giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ và Đoàn ĐBQH tỉnh, tạo sự gắn kết giữa 4 bên nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ tỉnh phát triển, vững mạnh toàn diện, góp phần chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân.

Vân Giang