Phổ biến các nội dung cơ bản của Bộ Luật Hình sự và Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015

17/04/2018 16:51 Số lượt xem: 189

Ngày 17-4,  Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến các nội dung cơ bản của Bộ Luật Hình sự (BLHS) và Bộ Luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2015. Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương chủ trì.

Tại điểm cầu Bắc Ninh, lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Ban Nội chính Tỉnh ủy và các đồng chí Trưởng bộ phận, Thường trực bộ phận công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng các huyện, thị xã, thành phố dự.

Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20-6-2017, tại kỳ họp thứ 3, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018, gồm 26 chương, 426 điều. Bộ Luật nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương cải cách tư pháp của Đảng theo tinh thần đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội, tôn trọng và bảo đảm thực thi các quyền con người, quyền công dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013; Góp phần bảo vệ và thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Góp phần khắc phục những bất cập, hạn chế trong thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm có hiệu quả trong tình hình mới và tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng...

Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 27-11-2015, tại kỳ họp thứ 10, có hiệu lực thi hành ngày 1-7-2017, gồm 9 phần, 36 chương và 510 điều.  

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu sự cần thiết, mục tiêu và quan điểm chỉ đạo xây dựng BLHS và BLTTHS năm 2015; những định hướng cơ bản xây dựng BLHS và BLTTHS năm 2015; những nội dung mới, cơ bản của BLHS và BLTTHS năm 2015; những quy định mới cụ thể trong từng chương của BLHS và BLTTHS năm 2015… giúp các đại biểu làm tốt hơn công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng về công tác nội chính và triển khai thực hiện trong thực tế tại địa phương, đơn vị.  

Thảo Nguyên