Phát triển tốt nhờ thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua

16/05/2018 07:48 Số lượt xem: 602

 Những năm qua, các cấp Hội Nông dân (HND) huyện Tiên Du đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, qua đó xuất hiện nhiều mô hình tiên tiến, góp phần tăng trưởng kinh tế-xã hội địa phương, đời sống vật chất và tinh thần của nông dân từng bước được nâng lên.

Mô hình chuyển đổi đất lúa sang trồng cây ăn quả cho hiệu quả kinh tế cao tại xã Tân Chi.

 

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, HND huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên nông dân. Hàng năm, Hội xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu thi đua đối với các cơ sở Hội; thường xuyên sơ kết, tổng kết phong trào nhằm kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những điển hình tiên tiến. Nhờ đó, chất lượng các phong trào ngày càng được nâng lên.

 Điển hình như phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tiếp tục phát triển mạnh cả chiều rộng lẫn chiều sâu, trên tất cả các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. HND các cấp trong huyện vận động nông dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, dồn điền đổi thửa, tạo vùng sản xuất tập trung, đưa những cây con, giống mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất.

Giai đoạn 2013-2018, toàn huyện có 58.675 lượt hộ hội viên đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi. Qua bình xét, hơn 54 nghìn lượt hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế tiêu biểu như: Mô hình VAC của hội viên Nguyễn Đức Thu, Trần Hữu Lộc (xã Phật Tích); Nguyễn Văn Hiển (xã Tân Chi); Nguyễn Thị Hà (xã Cảnh Hưng); Nguyễn Văn Chắt (xã Liên Bão)... góp phần khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế đúng hướng, thực hiện vượt mức các chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp, cải thiện đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nông dân, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trong phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”, các cấp Hội chủ động tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa, tích cực tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ, TDTT. Vận động nông dân tự nguyện hiến gần 350m2 đất thổ cư; tham gia đóng góp hàng nghìn ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn. Tổ chức truyền thông dân số & KHHGĐ, phòng chống HIV/AIDS, bảo vệ môi trường cho hơn 11.200 lượt hội viên, nông dân. Duy trì hoạt động của 19 Câu lạc bộ “Gia đình nông dân văn hóa” và 20 đội văn nghệ nòng cốt tại khu dân cư. 

Đối với phong trào “Nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh”, các cấp Hội tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ an ninh, quốc phòng trong tình hình mới; ý thức chấp hành pháp luật cho hội viên, nông dân. Tổ chức ký kết và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp với Công an huyện và Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tích cực tham gia lực lượng dân quân tự vệ, an ninh, tổ tuần tra canh gác duy trì và bảo đảm an ninh trật tự nông thôn. Hàng năm có hơn 90% cán bộ, hội viên, nông dân ký cam kết thực hiện gia đình không có người vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội. 

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thời gian tới, Hội Nông dân huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục đa dạng hóa nhiều hình thức tuyên truyền. Trong đó, trọng tâm là ba phong trào thi đua của Hội gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua theo hướng tập trung về cơ sở, gắn với việc củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Tăng cường bám sát cơ sở để chỉ đạo tổ chức thực hiện, bảo đảm đồng bộ từ việc phát động, bồi dưỡng, kiểm tra đến việc sơ kết, tổng kết, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Anh Khôi