Phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước

15/05/2018 08:04 Số lượt xem: 788
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự quan tâm tạo điều kiện của Chính quyền, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và tổ chức Công đoàn các cấp trong tỉnh không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, luôn là lực lượng đi đầu, có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự phát triển chung của tỉnh, cũng như trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

Tích cực thi đua lao động, sản xuất góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.Ảnh: Công nhân lao động Công ty TNHH HAYAKAWA Electronics Việt Nam (KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn) trong giờ sản xuất.

 

Cùng với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng CNH, HĐH, đội ngũ CNVCLĐ trong tỉnh ngày càng phát triển cả về chất và lượng; trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng được nâng lên, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật; môi trường làm việc của cán bộ, CCVCLĐ ngày càng được cải thiện. Tổ chức Công đoàn các cấp trong tỉnh không ngừng được củng cố và phát triển; từng bước đa dạng hoá về nội dung, phương thức hoạt động, phù hợp với từng loại hình tổ chức, thu hút, tập hợp ngày càng đông đảo CNVCLĐ; tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động.

Nhiều phong trào thi đua, tiêu biểu như: “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”, “Thi đua phục vụ CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn”, “Xây dựng người cán bộ công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”… được các cấp Công đoàn chủ động triển khai và mang lại hiệu quả cao, giữ vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, tạo điều kiện để CNVCLĐ phát huy quyền làm chủ trong sản xuất, kinh doanh và trong quản lý cơ quan, đơn vị; là động lực thúc đẩy quá trình nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động. Công đoàn các cấp chủ động tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ thực tiễn các phong trào, CNVCLĐ, đoàn viên Công đoàn trong tỉnh được rèn luyện, trưởng thành; xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tạo động lực, khơi dậy được tiềm năng, trí tuệ của cán bộ, CNVCLĐ, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Cùng với việc tổ chức các phong trào thi đua, các cấp Công đoàn trong tỉnh vận động CNVCLĐ phát huy quyền làm chủ, tham gia quản lý kinh tế, quản lý xã hội thông qua việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và định kỳ đối thoại tại nơi làm việc theo quy định nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp và trí tuệ tập thể, góp phần cùng cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho CNVCLĐ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

Trong quá trình hội nhập quốc tế, tổ chức Công đoàn phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm cho người lao động nhận thức rõ thời cơ, thuận lợi mới để tranh thủ và xác định rõ những khó khăn, nguy cơ, thách thức mới để phấn đấu vượt qua. Từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và từng người lao động luôn học tập, nghiên cứu khoa học áp dụng vào thực tế lao động, sản xuất, công tác, với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; tạo nên các sản phẩm hàng hóa Việt Nam đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế; bảo đảm việc làm, thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CNVCLĐ. 

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các loại hình doanh nghiệp đạt được những kết quả tích cực; chất lượng hoạt động CĐCS và đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp ngày càng được nâng cao. Qua đó, vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn ngày càng được khẳng định; CNVCLĐ tin tưởng, gắn bó hơn với tổ chức Công đoàn. Sự lớn mạnh ấy  thực sự là chỗ dựa vững chắc cho công nhân và người lao động. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tham gia thực hiện cải cách hành chính, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực xã hội được các cấp Công đoàn tiến hành thường xuyên.

Nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn giới thiệu 5.495 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Đây là yếu tố quan trọng để nâng cao bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Các hoạt động xã hội được các cấp Công đoàn thực hiện có hiệu quả, góp phần cùng Đảng bộ và chính quyền thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Những kết quả đạt được của Công đoàn các cấp và đội ngũ CNVCLĐ trong tỉnh nhiệm kỳ qua đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh, xây dựng giai cấp công nhân ngày càng vững mạnh.

Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ mới, đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Hoạt động đại diện, bảo vệ chăm lo cho đoàn viên, người lao động ở một số nơi chưa hiệu quả, còn hình thức; việc tổ chức Hội nghị người lao động, đối thoại ở một số doanh nghiệp hiệu quả chưa cao; công tác tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến người lao động còn hạn chế; đời sống văn hóa của CNLĐ làm việc trong các khu công nghiệp còn nhiều khó khăn; công tác tuyên truyền, tiếp cận với đoàn viên, người lao động có nơi chưa hiệu quả; một bộ phận cán bộ Công đoàn, nhất là Công đoàn cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, chưa thể hiện được vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi của người lao động...

Để thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ to lớn đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH quê hương, đất nước và hội nhập Quốc tế, trong thời gian tới, các cấp Công đoàn trong tỉnh cần tập trung củng cố tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Đặc biệt, trước những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hơn với việc thực hiện đầy đủ các cam kết trong Cộng đồng ASEAN và WTO, tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới cuộc cách mạng 4.0 sẽ tác động nhiều mặt, trong đó có những tác động đến người lao động và tổ chức Công đoàn. Đòi hỏi các cấp Công đoàn toàn tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước về giai cấp công nhân, Công đoàn, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; quan tâm làm tốt hơn nữa công tác chăm lo lợi ích cho đoàn viên Công đoàn, người lao động, tạo sự khác biệt về quyền lợi giữa đoàn viên và người lao động nhằm thu hút người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn; đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với tổ chức thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức Công đoàn, làm cho Công đoàn không ngừng lớn mạnh, thật sự là tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức quần chúng rộng lớn, đại diện cho sức mạnh, tài năng, trí tuệ của công nhân, viên chức, người lao động.

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, tin tưởng rằng trong thời gian tới, các cấp Công đoàn và toàn thể cán bộ, đoàn viên và CNVCLĐ trong tỉnh sẽ có bước phát triển mới, ngày càng mạnh mẽ, toàn diện, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền tỉnh thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy