Phát huy vai trò người đứng đầu và cán bộ, đảng viên trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

05/02/2020 20:26 Số lượt xem: 402
Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, những năm qua, Ban Thường vụ Thị ủy Từ Sơn luôn xác định tập trung tuyên truyền, quán triệt triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của các cấp về đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở; tăng cường phát huy dân chủ trong Đảng và xã hội, tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt hơn chế độ dân chủ đại diện, bảo đảm phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Trong đó đặc biệt đề cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, phát huy mở rộng dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật. Qua đó quyết tâm giữ vững và phát huy hiệu quả việc thực hiện QCDC trên địa bàn thị xã.

Để việc thực hiện QCDC phát huy hiệu quả, Thị ủy Từ Sơn đã tổ chức các hội nghị tập huấn cho cán bộ chủ chốt của thị xã và lãnh đạo Đảng ủy các xã, phường về đẩy mạnh thực hiện QCDC theo tinh thần Kết luận số 120-KL/TW ngày 7-1-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Căn cứ kế hoạch triển khai của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC Thị xã, Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC các xã, phường quán triệt, triển khai thực hiện đến cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; đến toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân. Cùng với đó đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về xây dựng và thực hiện QDCD ở cơ sở, gắn việc thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị với công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 bảo đảm thành công tốt đẹp. Trong mỗi nhiệm vụ, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị trong việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở luôn được chú trọng.
Việc phổ biến, tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Nghị định của Chính phủ về thực hiện QCDC, các văn bản hướng dẫn của Tỉnh được triển khai bằng nhiều hình thức, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị như: tổ chức hội nghị tập huấn, trong sinh hoạt Đảng, các đoàn thể, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, in ấn tài liệu hướng dẫn… Các phương tiện thông tin đại chúng của thị xã và các xã, phường làm tốt công tác tuyên truyền về thực hiện QCDC ở cơ sở, thường xuyên biểu dương các đơn vị, cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt nội dung này. Qua việc quán triệt, triển khai thực hiện cho thấy nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về thực hiện QCDC ngày càng được nâng lên; vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị trong việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở đã được phát huy. 
Bên cạnh đó, Chính quyền các cấp cũng đã xây dựng nhiều nội quy, quy chế, quy định nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, gắn với đánh giá, xếp loại cơ quan, đơn vị vững mạnh. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu và nâng cao chất lượng thực thi công vụ, khắc phục triệt để tình trạng quan liêu, mệnh lệnh hành chính; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo chuyển biến mạnh mẽ về lề lối, tác phong làm việc, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong phục vụ nhân dân. Thông qua cải cách hành chính cho thấy mức độ hài lòng và tín nhiệm của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với chính quyền các cấp ngày càng tăng. Việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” ở các xã, phường đã có những chuyển biến tích cực, thường xuyên kiểm soát chất lượng và thời gian giải quyết công việc của bộ phận chuyên môn; minh bạch quy trình tiếp nhận, xử lý công việc; chấn chỉnh ngay những bức xúc trong giải quyết công việc như về đất đai, đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng, tạo thêm niềm tin của nhân dân đối với bộ máy chính quyền và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân kiểm tra, giám sát các hoạt động của cơ quan, đơn vị góp phần làm cho tác phong làm việc, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ được nâng lên.
Trên cơ sở những kết quả đạt được, thị xã Từ Sơn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt sự chỉ đạo của các cấp về thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tại nơi làm việc. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC các cấp từ thị xã đến cơ sở nhằm thực thi dân chủ một cách đồng bộ, đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân.Đồng thời chỉ đạo người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị có trách nhiệm xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở trong phạm vi được phân công phụ trách, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, chú trọng các địa bàn, các cơ sở thực hiện chưa tốt để việc thực hiện QCDC ngày càng thực chất và đóng góp thiết thực vào việc xây dựng kỷ cương, lề lối làm việc của cán bộ đảng viên cũng như góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.

Thu Thủy, Đài Từ Sơn