Phát huy vai trò của MTTQ các cấp trong giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

18/07/2019 08:53 Số lượt xem: 610
Trong những năm qua, MTTQ tỉnh Bắc Ninh triển khai toàn diện và ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, phát huy tinh thần yêu nước, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  


Xuất phát từ thực tiễn, trong nhiệm kỳ qua MTTQ các cấp tỉnh Bắc Ninh không ngừng nỗ lực vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng và giám sát hoạt động của chính quyền với nhiều hình thức đa dạng phong phú như: MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội làm tốt việc tập hợp, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân, kịp thời báo cáo với cấp ủy và chính quyền chỉ đạo giải quyết. Phối hợp tổ chức gần 200 cuộc đối thoại để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp xúc, đối thoại với nhân dân; đối thoại chuyên đề với công nhân, nông dân, phụ nữ, đồng bào công giáo để nghe và chỉ đạo giải quyết những kiến nghị, vướng mắc, từ đó góp phần ổn định chính trị, hạn chế việc khiếu kiện của nhân dân.
MTTQ các cấp thực hiện nhiệm vụ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số lượng cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ 99,1%, bầu đủ số lượng, đúng cơ cấu thành phần. MTTQ các cấp phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tổ chức được 132 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp với gần 1.000 lượt ý kiến phát biểu, kiến nghị. Phối hợp với Thường trực HĐND các cấp tổ chức trên 2.700 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND có trên 8 ngàn lượt ý kiến, kiến nghị được Mặt trận tổng hợp, phản ánh toàn diện đến cấp ủy, chính quyền; giúp cấp ủy, chính quyền không ngừng nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, hướng đến sự hài lòng của người dân.
Thực hiện Quyết định số 217 - QĐ/TW về giám sát và phản biện xã hội của MTTQ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp đã chủ động lựa chọn các vấn đề nổi lên, được dư luận quan tâm hoặc các vấn đề đang bức xúc trong nhân dân để tổ chức giám sát bằng nhiều hình thức và phương pháp phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của đơn vị. MTTQ các cấp làm tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động đối với Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng nhằm thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Trên cơ sở kết quả giám sát, đã kiến nghị nhiều vấn đề quan trọng, được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận và kịp thời chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra, giải quyết, trả lời. Những ý kiến phản biện của Mặt trận được các cơ quan dự thảo văn bản nghiên cứu, tiếp thu, góp phần nâng cao chất lượng các văn bản, đảm bảo tính khả thi của các chương trình, kế hoạch, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội khi triển khai thực hiện.
Thực hiện chương trình hành động phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; theo dõi, phát hiện và tố giác các hành vi tham nhũng, lãng phí gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. MTTQ các cấp thường xuyên lắng nghe, tổng hợp các kênh thông tin về tham nhũng, lãng phí; xử lý kịp thời các đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân về tham nhũng, lãng phí.
Phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, nhân dân trong việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, thời gian tới, MTTQ các cấp tỉnh Bắc Ninh thực hiện một số nhiệm vụ sau: 
Một là, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, phối hợp có hiệu quả với Thường trực HĐND, UBND, các cơ quan, đơn vị có liên quan cùng cấp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện.
 Hai là, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp trong tỉnh theo hướng tăng cường các hoạt động hướng về cơ sở; phát huy tốt vai trò nòng cốt của MTTQ trong việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, nhân dân và phản ánh kịp thời đến cấp ủy, chính quyền các cấp.
Ba là, chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát và phản biện xã hội hằng năm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cũng như tình hình thực tế tại địa phương, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của nhân dân, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Bốn là, thường xuyên kiện toàn, bổ sung và bố trí cán bộ có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị để làm công tác giám sát và phản biện xã hội. Thực hiện tốt việc bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận và bồi dưỡng chuyên sâu theo từng chuyên đề về công tác giám sát và phản biện xã hội; phát huy vai trò, trí tuệ của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các nhà khoa học, các chuyên gia, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân trong triển khai thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền.

Lê Đức Kỳ, Phó Chủ tịch Thường trực UB MTTQ tỉnh