Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao hiệu quả toàn diện công tác Mặt trận, xây dựng tỉnh Bắc Ninh giàu đẹp, văn minh

19/07/2019 08:27 Số lượt xem: 2868
Nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy ban MTTQ tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và định hướng công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XII, đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh.

Thành viên Ban chỉ đạo CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” khảo sát hàng Việt tại Trung tâm thương mại Dabaco Quế Võ.

 

Ủy ban MTTQ tỉnh đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân, góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận cao. Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do Mặt trận phát động đạt nhiều kết quả tích cực, với nhiều cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả; nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được phát huy, nhân rộng. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ các cấp tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bằng nhiều hình thức như tham gia hiến kế, hiến công, hiến đất, vật tư xây dựng đường giao thông nông thôn, các công trình công cộng,... Công tác tổ chức lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng Nông thôn mới được thực hiện ở từng khu dân cư bảo đảm khách quan, trung thực về kết quả, ý nghĩa, tác động xã hội. Đến nay, tỉnh có 88/97 xã, chiếm 90,7% đạt chuẩn Nông thôn mới; 3 huyện, Tiên Du, Gia Bình, Quế Võ và thị xã Từ Sơn hoàn thành mục tiêu về xây dựng Nông thôn mới. Thành phố Bắc Ninh được công nhận Đô thị loại I.
MTTQ các cấp, Ban Công tác Mặt trận làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào xây dựng đời sống văn hóa. Trong nhiệm kỳ, bình quân mỗi năm tỉnh có 90,31% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hoá, tăng 3,8% so với nhiệm kỳ trước; 87% số khu dân cư đạt danh hiệu Làng văn hoá, Khu phố văn hoá, tăng 29% so với nhiệm kỳ trước. Việc thực hiện nếp sống văn minh đi vào nền nếp, tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của người dân. Công tác vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, xây nhà Đại đoàn kết tiếp tục được quan tâm, triển khai thực hiện và ngày càng đạt hiệu quả thiết thực. 5 năm qua, toàn tỉnh vận động được hơn 76,3 tỷ đồng cho Quỹ, tăng 40 tỷ so với nhiệm kỳ trước. Hỗ trợ xây dựng mới 2.315 nhà Đại đoàn kết trị giá hơn 104,6 tỷ đồng. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, MTTQ các cấp trong tỉnh vận động các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, ủng hộ hơn 11,8 tỷ đồng và nhiều hàng hóa khác để giúp nhân dân các tỉnh phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ gây ra, sớm ổn định cuộc sống.
Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai với nhiều giải pháp mới, hiệu quả. Ban chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh tổ chức Hội chợ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, giúp các doanh nghiệp, người tiêu dùng, cơ quan, đơn vị nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm, quyền lợi, thay đổi thái độ, hành vi ưu tiên mua sắm, tiêu dùng hàng hoá Việt, thể hiện lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Đến nay, có nhiều hàng hóa được bày bán trên thị trường của tỉnh là hàng Việt Nam với chủng loại phong phú, đa dạng; tỷ lệ người tiêu dùng mua sắm các mặt hàng của Việt Nam sản xuất đạt hơn 75%.
Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đạt nhiều kết quả quan trọng. MTTQ phối hợp quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới đoàn viên, hội viên. Tổ chức nhiều hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020; dự thảo các dự án Luật, các chương trình mục tiêu của Trung ương, địa phương. Phối hợp tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Công tác giám sát, phản biện xã hội; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết hữu nghị và hợp tác quốc tế; hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ các cấp được triển khai thực hiện đồng bộ và mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.

 

Thể dục dưỡng sinh tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân thôn Thường Vũ, xã An Bình (Thuận Thành).


Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, để tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và nâng cao hiệu quả hoạt động, trong nhiệm kỳ tới, MTTQ các cấp trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là, thường xuyên làm tốt việc xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội; Kịp thời nắm bắt định hướng tư tưởng dư luận xã hội; tiếp tục tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của người dân trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Hai là, vận động nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương.
Ba là, thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị.
Bốn là, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước; tăng cường đoàn kết quốc tế, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới, góp phần mở rộng quan hệ đối ngoại của Đảng, tăng cường ngoại giao của Nhà nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Năm là, MTTQ các cấp tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm “hướng về cơ sở”, đáp ứng những nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, trước hết là những cán bộ hoạt động chuyên trách ở các cấp; chú trọng việc phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên bằng các quy chế, chương trình, kế hoạch cụ thể để thực sự tạo nên sức mạnh của cả hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ.

 

Nguyễn Đình Lợi,

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh