Nội dung chính Nghị quyết số 237 và 238 của HĐND tỉnh khoá XVIII

12/02/2020 19:49 Số lượt xem: 545
Ngày 5-12-2019, tại kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh khoá XVIII biểu quyết thông qua Nghị quyết số 237 về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu đền thờ Lý Thường Kiệt, xã Tam Giang, huyện Yên Phong; Nghị quyết số 238 về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án xây dựng mới chùa Dạm, xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh. Sau đây là nội dung chính của các Nghị quyết trên:

I. Nghị quyết số 237:
Tại Nghị quyết số 237, HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu đền thờ Lý Thường Kiệt, xã Tam Giang, huyện Yên Phong tại Văn bản số 213/TT.HĐND17 ngày 23-10-2015 của Thường trực HĐND tỉnh, với các nội dung sau:
- Đầu tư các hạng mục: Xây kè, đường dạo, 2 nhà dịch vụ, hồ nước + kè hồ, 2 nhà bia, phòng cháy, chữa cháy (các hạng mục xây lắp còn lại) với tổng dự toán khoảng 19,0 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh.
- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước và nguồn vốn xã hội hóa (huy động từ các nhà tài trợ, hảo tâm...).
- Tổng mức đầu tư giữ nguyên theo Văn bản số 213/TT.HĐND17 ngày 23-10-2015 của Thường trực HĐND tỉnh.
II. Nghị quyết số 238:
Tại Nghị quyết số 238, HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án xây dựng mới chùa Dạm, xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh tại Văn bản số 145/TT.HĐND ngày 18-5-2015 của Thường trực HĐND tỉnh và Nghị quyết số 169/NQ-HĐND ngày 17-4-2019 của HĐND tỉnh, với các nội dung sau:
- Không thực hiện hạng mục nhà Địa Tạng; điều chỉnh vị trí đền thờ Nguyên Phi Ỷ Lan từ cấp nền IVA xuống cấp nền IV.
- Sử dụng nguồn vốn ngân sách để thực hiện hạng mục hành lang cấp nền IVA.
- Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn:
+ Vốn ngân sách: 172.315.943.000 đồng; tăng 32.802.514.000 đồng (xây lắp 28.000.000.000 đồng, các chi phí khác 4.802.514.000 đồng);
+ Vốn xã hội hóa: 210.534.813.000 đồng; giảm 32.802.514.000 đồng.
- Tổng mức đầu tư giữ nguyên theo Nghị quyết số 169/NQ-HĐND ngày 17-4-2019 của HĐND tỉnh.
Bên cạnh đó, tại Điều khoản thi hành của 2 Nghị quyết trên, Thường trực HĐND tỉnh giao UBND tỉnh chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các nội dung điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư các Dự án đảm bảo theo đúng quy định hiện hành; Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết.
Cả 2 Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thanh Hương