Nội dung chính Nghị quyết số 175 của HĐND tỉnh khóa XVIII

13/06/2019 08:56 Số lượt xem: 901
Ngày 17-4, tại kỳ họp thứ Mười một (bất thường), HĐND tỉnh khóa XVIII thông qua Nghị quyết số 175/NQ-HĐND về việc Quy định hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với làng Quan họ gốc, làng Quan họ thực hành trong tỉnh; mức quà tặng cho các làng Quan họ gốc ngoài tỉnh, các Câu lạc bộ Dân ca Quan họ Bắc Ninh trong và ngoài tỉnh. Sau đây là nội dung chính của Nghị quyết.

1. Đối tượng áp dụng:
a) Đối tượng được hỗ trợ kinh phí:
- Làng Quan họ gốc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
- Làng Quan họ thực hành trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
b) Đối tượng được tặng quà:
- Làng Quan họ gốc ngoài tỉnh;
- Câu lạc bộ Dân ca Quan họ trong và ngoài tỉnh.
c) Tiêu chí xác định:
- Làng Quan họ gốc:
+ Làng Quan họ gốc phải có ít nhất một bọn Quan họ nam và một bọn Quan họ nữ;
+ Các bọn Quan họ của làng phải kết bạn với các bọn Quan họ của làng khác theo nguyên tắc bọn Quan họ nam kết bạn với bọn Quan họ nữ.
+ Hai tiêu chí trên phải tồn tại tối thiểu là 3 đời và được UBND tỉnh công nhận.
- Làng Quan họ thực hành:
Làng Quan họ thực hành là làng có tổ chức sinh hoạt ca hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh, được UBND tỉnh có quyết định công nhận. Cụ thể như:
+ Câu lạc bộ Quan họ, đội văn nghệ được tổ chức hoạt động định kỳ, thường xuyên;
+ Có ít nhất 2 thế hệ tham gia sinh hoạt trong tổ chức;
+ Có hoạt động truyền dạy Dân ca Quan họ Bắc Ninh;
+ Có tổ chức hoạt động giao lưu về Dân ca Quan họ Bắc Ninh.
- Câu lạc bộ Dân ca Quan họ Bắc Ninh:
+ Câu lạc bộ Dân ca Quan họ Bắc Ninh phải có quyết định thành lập của cơ quan quản lý nhà nước hoặc cấp có thẩm quyền;
+ Thành viên câu lạc bộ phải có ít nhất từ 20 người trở lên; cơ cấu tổ chức gồm có Ban Chủ nhiệm và các thành viên;
+ Có chương trình hoạt động theo quy chế nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Dân ca Quan họ Bắc Ninh;
+ Sinh hoạt định kỳ, thường xuyên (theo tuần, tháng, quý); trong sinh hoạt có các hoạt động: Tham gia hội thi, hội diễn, tổ chức truyền dạy, giao lưu ca hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh.
2. Mức hỗ trợ và mức tặng quà:
a) Hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với làng Quan họ gốc trong tỉnh:
Được hỗ trợ một lần/năm; mức hỗ trợ là: 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng.
Kinh phí hỗ trợ dùng vào các việc: Mua sắm, sửa chữa loa đài, tăng âm, trang phục quan họ, học hỏi, truyền dạy, giao lưu ca hát quan họ.
b) Hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với làng Quan họ thực hành trong tỉnh:
Được hỗ trợ một lần/năm; mức hỗ trợ là: 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng.
Kinh phí hỗ trợ dùng vào các việc: Mua sắm, sửa chữa loa đài, tăng âm, trang phục quan họ, học hỏi, truyền dạy, giao lưu ca hát quan họ.
c) Mức tặng quà cho các làng Quan họ gốc ngoài tỉnh, các Câu lạc bộ Dân ca Quan họ Bắc Ninh trong và ngoài tỉnh:
 Hằng năm, lãnh đạo tỉnh đi thăm, động viên và tặng quà một số làng Quan họ gốc ngoài tỉnh hoặc Câu lạc bộ Dân ca Quan họ trong và ngoài tỉnh. Mức tặng quà là: 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng cho một làng Quan họ gốc; 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng cho một Câu lạc bộ dân ca Quan họ.
3. Kinh phí thực hiện
Kinh phí để hỗ trợ và tặng quà quy định tại Nghị quyết này do ngân sách tỉnh bảo đảm.
Hằng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì rà soát, lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.
Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện để hỗ trợ đối với làng Quan họ gốc trong tỉnh, làng Quan họ thực hành trong tỉnh. Giao dự toán kinh phí cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để phục vụ lãnh đạo tỉnh đi thăm, tặng quà cho các làng Quan họ gốc ngoài tỉnh, các Câu lạc bộ Dân ca Quan họ Bắc Ninh trong và ngoài tỉnh.
Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1-5-2019.

Thanh Hương (gt)