Nội dung chính Nghị quyết số 111 của HĐND tỉnh khóa XVIII

12/07/2018 08:39 Số lượt xem: 540
Ngày 17-4-2018, tại kỳ họp thứ Bẩy, HĐND tỉnh khóa XVIII ban hành Nghị quyết số 111/2018/NQ-HĐND về việc Quy định mức chi, kinh phí hoạt động của Hội đồng Sáng kiến và Hội đồng Tư vấn khoa học và công nghệ thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển kinh tế  - xã hội, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư ( gọi tắt là Hội đồng Tư vấn khoa học và công nghệ).

Nghị quyết quy định mức chi, kinh phí hoạt động của Hội đồng Tư vấn khoa học và công nghệ như sau:
1. Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bắc Ninh:
a) Nội dung và mức chi cho Hội đồng Sáng kiến tỉnh xét, đánh giá, công nhận sáng kiến vận dụng theo Điểm 1, Khoản 1 Điều 8 Quy định kèm theo Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 của UBND tỉnh (01 hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến tính bằng 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ), cụ thể:
- Chủ tịch Hội đồng: 650.000 đồng.
- Phó Chủ tịch Hội đồng; thành viên Hội đồng: 520.000 đồng/người.
- Thư ký hành chính: 200.000 đồng.
- Chi nhận xét, đánh giá: Nhận xét, đánh giá của Ủy viên Hội đồng là 200.000 đồng/phiếu; nhận xét, đánh giá của Ủy viên phản biện là 320.000 đồng/phiếu.
- Đại biểu tham dự: 130.000 đồng/đại biểu.
b) Kinh phí cho hoạt động Hội đồng Sáng kiến tỉnh từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ được giao hằng năm.
2. Hội đồng Tư vấn khoa học và công nghệ:
Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì thành lập Hội đồng Tư vấn khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BKHCN ngày 30/3/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng theo Điều 9 và Điều 10 Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ:
a) Nội dung và mức chi cho Hội đồng Tư vấn khoa học và công nghệ theo ý 2, Điểm a, Khoản 1 Điều 9 Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ, cụ thể:
- Chủ tịch Hội đồng: 1.500.000 đồng.
- Phó Chủ tịch hội đồng; thành viên Hội đồng: 1.000.000 đồng/người.
- Thư ký hành chính: 300.000 đồng.
- Chi nhận xét, đánh giá: Của Ủy viên Hội đồng là 500.000 đồng/phiếu; của Ủy viên phản biện là 700.000 đồng/phiếu.
- Đại biểu tham dự: 200.000 đồng/đại biểu.
b) Hỗ trợ chi phí đi lại, ăn, ở cho chuyên gia, thành viên Hội đồng trong thời gian tổ chức thẩm định thực hiện theo các quy định về chi công tác phí.
c) Các nội dung và mức chi khác được xây dựng dự toán trên cơ sở dự kiến khối lượng công việc và các quy định hiện hành của pháp luật.
d) Kinh phí cho hoạt động của Hội đồng sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ được giao hàng năm.
3. Việc lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí: Theo quy định hiện hành.
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1-5-2018.

Thanh Hương (gt)