Nội dung chính Nghị quyết số 100 của HĐND tỉnh khóa XVIII

17/05/2018 15:06 Số lượt xem: 1346
Ngày 17-4-2018, tại Kỳ họp thứ Bẩy, HĐND tỉnh khóa XVIII biểu quyết thông qua Nghị quyết số 100/2018/NQ-HĐND về việc Quy định về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng của tỉnh Bắc Ninh, hưởng lương từ ngân sách địa phương nghỉ công tác theo nguyện vọng. Báo Bắc Ninh giới thiệu nội dung chính Nghị quyết này:

Điều 1 của Nghị quyết quy định về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng của tỉnh Bắc Ninh, hưởng lương từ ngân sách địa phương nghỉ công tác theo nguyện vọng như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

a) Cán bộ, công chức trong biên chế các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ cấp tỉnh đến cấp xã;

b) Công chức, viên chức trong biên chế các đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ cấp tỉnh đến cấp huyện;

c) Giáo viên, nhân viên hành chính làm việc theo chế độ hợp đồng lao động liên tục trong các trường mầm non công lập, từ trước ngày 20/12/2009 (thời điểm chốt danh sách để chuyển từ trường mầm non bán công sang công lập);

d) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17-11-2000 của Chính phủ, về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

đ) Người làm việc trong biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao tại các hội đặc thù cấp tỉnh, cấp huyện;

e) Người làm việc trong khung biên chế tự chủ được cấp có thẩm quyền phê duyệt của các đơn vị sự nghiệp công lập có thu tự đảm bảo một phần hoặc toàn bộ chi thường xuyên.

2. Đối tượng không áp dụng:

a) Các đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20-11-2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

b) Cán bộ đã hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 9-3-2015 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội;

c) Cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng còn thời gian công tác dưới 12 tháng đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định của pháp luật;

d) Cán bộ, công chức, viên chức có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp I, cấp II, bác sĩ nội trú;

đ) Các đối tượng đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; chưa hoàn thành việc thanh toán các khoản tiền, tài sản và các nghĩa vụ khác thuộc trách nhiệm của cá nhân đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị.

3. Điều kiện áp dụng:

Các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này được hưởng chính sách hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

a) Cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng còn thời gian làm việc từ đủ 12 tháng trở lên, tính từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền nhận được đơn xin nghỉ công tác theo nguyện vọng;

b) Các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này có nguyện vọng nghỉ công tác (thôi việc; nghỉ hưu trước tuổi nếu đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014);

c) Cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đang làm việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy (sáp nhập, hợp nhất, giải thể) hoặc tinh giản biên chế. Số chỉ tiêu biên chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị sẽ bị cắt giảm tương ứng với số được nghỉ công tác theo Nghị quyết này;

d) Được Thường trực Tỉnh ủy (đối với khối Đảng, đoàn thể và cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý) hoặc Chủ tịch UBND tỉnh (đối với khối chính quyền) đồng ý bằng văn bản.

4. Mức hỗ trợ:

Đối tượng nghỉ công tác theo nguyện vọng, ngoài được hưởng các chế độ thôi việc hoặc nghỉ hưu theo quy định của pháp luật, còn được tỉnh hỗ trợ một lần với mức 1.000.000 đồng/01 tháng làm việc được tính đóng bảo hiểm xã hội (kể cả thời gian làm việc ngoài tỉnh). Mức hỗ trợ tối đa không quá 300 triệu đồng/người.

5. Kinh phí thực hiện:

a) Kinh phí chi hỗ trợ đối với đối tượng quy định tại các điểm a, b, c, d, đ Khoản 1 Điều này do ngân sách tỉnh đảm bảo;

b) Kinh phí chi hỗ trợ đối với đối tượng quy định tại các điểm e Khoản 1 Điều này lấy từ nguồn thu hợp pháp của đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 1-5-2018 đến hết ngày 31-12-2021.

Thanh Hương (gt)