Nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn, giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND

11/10/2018 08:55 Số lượt xem: 1623
Hoạt động chất vấn, giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND là một hình thức giám sát mới trong nhiệm kỳ 2016-2021, được quy định tại khoản 4, Điều 104 Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Điều 69, 72 của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Đây là công cụ giám sát trực tiếp nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang điều hành phiên giải trình về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh tại phiên họp tháng 4-2018 của Thường trực HĐND tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND cấp huyện tổ chức, triển khai thực hiện hoạt động chất vấn, giải trình tại các phiên họp của Thường trực HĐND theo đúng các quy định của pháp luật. Thường trực HĐND tỉnh tổ chức được 5 phiên chất vấn, giải trình về: công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh; công tác quản lý Nhà nước về xây dựng; công tác thi hành án dân sự và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài chính.
Thường trực HĐND cấp huyện tổ chức được các cuộc chất vấn, giải trình theo hướng chuyên đề: Thường trực HĐND huyện Yên Phong (3 cuộc), Thường trực HĐND thành phố Bắc Ninh (2 cuộc), Thường trực HĐND huyện Gia Bình (2 cuộc)... Nội dung chất vấn, giải trình tập trung vào các vấn đề bức xúc, có tính thời sự, liên quan trực tiếp đến an sinh xã hội, sự phát triển kinh tế và việc thực hiện các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, được cử tri và nhân dân quan tâm. Qua chất vấn, giải trình tạo sự chuyển biến trong công tác theo dõi, đôn đốc, giám sát và tác động đối với các cấp chính quyền, thay đổi tích cực trong tư duy và thực tiễn công tác quản lý nhà nước. Sau phiên chất vấn, giải trình các nội dung còn hạn chế được Thường trực HĐND chỉ ra và yêu cầu khắc phục cơ bản có chuyển biến tích cực, góp phần không nhỏ vào việc tháo gỡ khó khăn trong quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; giải quyết kịp thời các kiến nghị, nguyện vọng của cử tri và nhân dân liên quan đến lĩnh vực chất vấn, giải trình.
Để làm tốt hơn nữa hoạt động chất vấn giải trình, tại phiên giao ban quý III với Thường trực HĐND cấp huyện tổ chức ngày 2-10 vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh lựa chọn chủ đề: “Nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn, giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND”. Qua đó, nhằm đánh giá đúng thực trạng hoạt động chất vấn, giải trình; trao đổi, đề xuất các giải pháp mang tính khả thi, phù hợp với thực tiễn, tiếp tục đổi mới sâu sắc, toàn diện và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chất vấn, giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND trong thời gian tới.
Thống nhất nhận định hoạt động chất vấn, giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh và cấp huyện dần đi vào nền nếp, hội nghị cũng chỉ rõ những lúng túng và hạn chế nhất định trong việc lựa chọn nội dung; tham mưu của các Ban, Văn phòng; phương pháp điều hành; việc mời các đại biểu tham dự phiên chất vấn, giải trình; công tác theo dõi, đôn đốc và giám sát việc thực hiện các cam kết sau phiên chất vấn, giải trình; việc áp dụng các biện pháp đối với các vấn đề đã chất vấn, yêu cầu giải trình nhưng chưa được giải quyết;… gây ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động chất vấn, giải trình. Nhiều kinh nghiệm hay trong tổ chức hoạt động chất vấn, giải trình cũng được trao đổi như: Công tác lựa chọn nội dung, chuẩn bị câu hỏi chất vấn; phương pháp điều hành phiên chất vấn, giải trình; sự phối hợp của Thường trực HĐND với UBND, các cơ quan liên quan trong chuẩn bị chất vấn, giải trình và đôn đốc thực hiện các kết luận tại phiên chất vấn, giải trình...
Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang chỉ đạo Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực HĐND cấp huyện tiếp tục đổi mới sâu sắc, toàn diện và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chất vấn, giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND trong thời gian tới. Cụ thể, cần tổ chức các phiên chất vấn, giải trình theo từng nội dung chuyên đề; phối hợp với UBND để thống nhất phân công các cơ quan, đơn vị liên quan trả lời chất vấn, đôn đốc thực hiện lời hứa, kết luận sau phiên chất vấn; chỉ đạo, phân công các Ban, Văn phòng thực hiện tốt công tác chuẩn bị xây dựng kế hoạch, nội dung, tập hợp thông tin, ý kiến, kiến nghị thông qua các hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân… từ đó đề xuất nội dung chất vấn, giải trình đúng, trúng và đảm bảo thiết thực, hiệu quả; điều hành phiên chất vấn, giải trình chủ động, linh hoạt, đảm bảo dân chủ, khuyến khích được đại biểu chất vấn, tranh luận làm rõ trách nhiệm, lộ trình giải quyết, khắc phục của người trả lời chất vấn; sau phiên chất vấn, giải trình cần thường xuyên theo dõi, đôn đốc và chú trọng giám sát việc thực hiện các cam kết, kết luận; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng tham gia chất vấn, giải trình của đại biểu HĐND.

Thanh Hương