MTTQ các cấp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

17/11/2019 19:11 Số lượt xem: 3088
Những năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát dân, gần dân, lấy địa bàn khu dân cư là nơi triển khai các hoạt động, phong trào thi đua. Qua đó, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Tiết mục thể dục dưỡng sinh trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Nghĩa Xá, xã Nghĩa Đạo (Thuận Thành).

 

Với vai trò là hạt nhân đoàn kết, MTTQ các cấp đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nhằm đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Hằng năm, vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11), Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. MTTQ các cấp kết nạp thêm tổ chức thành viên và cá nhân tiêu biểu; các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội chú trọng kết nạp đoàn viên, hội viên vào tổ chức. 
Hiện nay, Ủy ban MTTQ tỉnh có 33 tổ chức thành viên. MTTQ các cấp chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, mặt trận chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời phản ánh, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền các cấp; góp phần giải quyết những bức xúc trong nhân dân ngay từ cơ sở. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động cung cấp thông tin cho nhân dân, định hướng dư luận xã hội, phản bác những thông tin xuyên tạc, lệch lạc, gây tâm lý hoài nghi trong nhân dân.
Hằng năm, MTTQ các cấp trong tỉnh xây dựng, triển khai gần 200 mô hình điểm; mỗi Ban Công tác Mặt trận đăng ký từ 1 đến 2 việc làm trọng tâm về thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương như: Đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; xây dựng Quy chế dân chủ, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh;...
Thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, từng bước nâng cao hiệu quả công tác, khẳng định được vị trí, vai trò của MTTQ trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong giai đoạn 2015-2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 11,5%/năm. Hiện nay, GRDP bình quân đầu người đạt hơn 150 triệu đồng/người. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng đạt 76,6%; dịch vụ đạt 20,7%; nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm còn 2,7%. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đô thị ngày thêm hiện đại, văn minh. Toàn tỉnh có 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn Nông thôn mới; 89/97 xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Hằng năm, tỉnh có hơn 90% hộ đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hoá và 87% khu dân cư đạt tiêu chuẩn Làng văn hoá, Khu phố văn hoá. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc việc cưới, việc tang, lễ hội được tổ chức đúng quy định kết hợp với văn hóa truyền thống của địa phương. Các chương trình giúp đỡ người nghèo và hoạt động an sinh xã hội được đẩy mạnh, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn 1,62%. Tình hình an ninh chính trị giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
Thời gian tới, Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục hướng các hoạt động về khu dân cư; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ mặt trận chuyên trách; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân bền vững; tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương,... góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
 

 

Mai Phương