Lương Tài xây dựng đời sống văn hóa

17/02/2020 21:27 Số lượt xem: 750
Trong những năm qua huyện Lương Tài xác định phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là phong trào quần chúng rộng lớn, có nội dung toàn diện trên các lĩnh vực. Đặc biệt, trong năm 2020, phong trào có vai trò quan trọng trong đoàn kết, tập trung lãnh chỉ đạo thành công Đại hội Đảng các cấp, đề ra các mục tiêu quan trọng để phát triển huyện trong 5 năm tới.

Để phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt hiệu quả. Huyện ủy, UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa mà trọng tâm là xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức lễ hội. Năm 2019, tổ chức kẻ vẽ 520 pano, khẩu hiệu, băng vượt đường; viết tuyên truyền 1.300 tin, bài. Tập trung cao sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, và những giải pháp cụ thể trong thực hiện phong trào; huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, nâng cao nhận thức cán bộ và nhân dân hiểu tầm quan trọng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đặc biệt, huyện lấy phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, phát triển kinh tế nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đạt chuẩn văn hóa. Củng cố xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, đổi mới nội dung, phương pháp lãnh đạo của chính quyền các cấp. 
Qua phong trào đã phát huy những truyền thống tốt đẹp của mỗi gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư, đoàn kết, hòa thuận cùng nhau phát triển kinh tế; tăng cường sự đoàn kết toàn dân. Đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, thực hiện tốt nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở, môi trường văn hóa doanh nghiệp, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người lao động.
Trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 13/13 xã đạt tiêu chí số 16 về văn hóa, tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa; huyện đạt 9/9 tiêu chí nông thôn mới (NTM), đang hoàn thiện hồ sơ công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Xây dựng môi trường cảnh quan sạch sẽ. Nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” 30% người thường xuyên tham gia luyện tập thể dục thể thao, có 95 CLB thể dục thể thao; Tỷ lệ hỏa táng, điện táng đạt 40,7%. Trong năm 2019 toàn huyện có 31.100 gia đình công nhận Gia đình văn hóa (GĐVH), đạt 95%, tăng 4,7% so với năm 2018; có 91/101 thôn được công nhận Làng văn hóa. Trong đó có 4 Làng văn hóa 9 năm liên tục trở lên; 29 Làng văn hóa 6 năm liên tục, 9 Làng văn hóa 5 năm liên tục, 36 Làng văn hóa 3 năm liên tục. Có 110/113 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đạt 97,3%, tăng 3,3% so với năm 2018. Trong đó 5 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa 2 năm liên tục. 
Đặc biệt, huyện Lương Tài đã có chính sách kịp thời khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã động viên, khuyến khích và nhân rộng các phong trào. Đơn cử, dịp cuối năm 2019, huyện đã tặng thưởng với tổng số tiền 580 triệu đồng theo Đề án “Hỗ trợ thực hiện hỏa táng, điện táng người chết trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020” và đề án “Hỗ trợ kinh phí và thưởng cho thôn, làng giữ vững danh hiệu làng văn hóa nhiều năm liên tục trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020” cho các đơn vị, địa phương. Trong đó, 4 thôn đạt và giữ vững 9 năm liên tục được tặng thưởng là 50 triệu đồng/thôn; nguồn tiền thưởng các khu dân cư sẽ đầu tư xây dựng nâng cao thiết chế văn hóa.
Nổi bật, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ở Lương Tài đã lan tỏa xuất hiện nhiều gương “người tốt, việc tốt” trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, quản lý nhà nước. Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua như: Phong trào “Xây dựng gia đình hạnh phúc, tích cực tham gia công tác góp phần xây dựng làng văn hóa”; phong trào “Nông dân sản xuất giỏi xây dựng gia đình văn hóa và giúp đỡ tương trợ cộng đồng”; phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phong trào “Lao động, sáng tạo, thi đua cải tiến lề lối làm việc trong cơ quan, đoàn thể chính trị-xã hội và UBND các xã, thị trấn”. Thông qua các phong trào đã có những chuyển biến tích cực: Đối với các gia đình văn hóa đã gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương; gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ. Đối với các làng văn hóa, đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển; đời sống văn hóa tinh thần được quan tâm thường xuyên; môi trường cảnh quan sạch đẹp; có tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau trong cuộc sống cộng động. Đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở, gương mẫu chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, công tác sản xuất kinh doanh ổn định và từng bước phát triển; nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người lao động.
Qua phong trào, đã vận động các tầng lớp nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội; góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc và những yêu cầu thiết yếu ở cộng đồng dân cư, khơi dậy truyền thống đoàn kết, tạo sức mạnh nội lực ngay trong mỗi người dân và mỗi gia đình; thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, gắn bó tình làng nghĩa xóm, củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, gắn bó chặt chẽ giữa Đảng - Nhà nước với nhân dân, tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo đời sống nhân dân và giữ vững ổn định chính trị xã hội ngay từ cơ sở; xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể từ huyện xuống cơ sở vững mạnh, góp sức xây dựng huyện ngày càng khởi sắc.
 

Xuân Cát, Đài Lương Tài