Lương Tài đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng

08/11/2018 08:58 Số lượt xem: 560
Đảng bộ huyện Lương Tài hiện có 50 tổ chức cơ sở Đảng, 171 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở với gần 5.500 đảng viên. Những năm qua, Đảng bộ luôn chú trọng triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng, khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ.

Nhằm củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở coi trọng việc quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước. Nhất là quán triệt thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Trong lãnh, chỉ đạo, các cấp ủy, tổ chức đảng duy trì, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung, dân chủ gắn với việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên. Việc xây dựng quy chế làm việc, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai mạnh mẽ.
Trên cơ sở Điều lệ Đảng và các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng, các Đảng bộ, chi bộ chủ động xây dựng Quy chế làm việc, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa phù hợp với tình hình của địa phương. Trong đó, chú trọng cải tiến đồng bộ từ khâu xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động đến việc xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những khâu then chốt cần tập trung chỉ đạo và đề ra lộ trình thời gian cụ thể để tổ chức thực hiện. Trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình, nêu cao ý thức, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên.
Để đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, định kỳ, Huyện ủy phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng huyện dự sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ các xã, thị trấn; giúp Ban Thường vụ Huyện ủy nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và có định hướng giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nảy sinh tại cơ sở. Chỉ đạo 14/14 Đảng bộ xã, thị trấn duy trì và thực hiện nghiêm túc việc phân công lãnh đạo, cấp ủy về dự sinh hoạt chi bộ theo quy định. Theo đó, việc chuẩn bị nội dung và tổ chức sinh hoạt của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ đã dần đi và nền nếp, chất lượng sinh hoạt từng bước được nâng lên. Tập trung bàn bạc, thảo luận những vấn đề như: định hướng phát triển kinh tế xã hội, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; đôn đốc, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh từ cơ sở…
Ngoài tổ chức tốt sinh hoạt định kỳ hàng tháng, các cấp ủy chi bộ cũng tổ chức tốt sinh hoạt chuyên đề với nội dung chủ yếu như: các giải pháp để thực hiện có hiệu quả việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và các vấn đề cần thiết tại địa phương… tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt, học tập các Nghị quyết, chuyên đề từ 90-95%.
Công tác lãnh, chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được Huyện ủy quan tâm, chỉ đạo gắn với việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên phụ trách xã, thị trấn, lãnh đạo và chuyên viên các Ban xây dựng Đảng, cấp ủy viên cơ sở đi dự sinh hoạt tại các chi bộ, tổ chức kiểm tra chuyên đề…Qua đó, đánh giá việc duy trì chế độ sinh hoạt, việc đổi mới, nâng cao chất lượng các sinh hoạt, nhất là công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt của các cấp ủy trước khi tổ chức sinh hoạt chi bộ và nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, từ đó giúp Ban Thường vụ Huyện ủy có định hướng chỉ đạo kịp thời.
Bằng những giải pháp thiết thực, nội dung, phương thức hoạt động của các TCCS Đảng đã có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng lên. Ý thức đảng viên tham gia sinh hoạt ngày càng tự giác, trách nhiệm hơn. Các đồng chí trong cấp ủy chủ trì hội nghị phát huy tinh trần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể cán bộ, đảng viên. Đảng viên mạnh dạn tích cực đóng góp ý kiến, cùng tập thể bàn bạc, thảo luận và thống nhất xây dựng Nghị quyết chi bộ. Qua đánh giá phân loại từ năm 2013-2017, hàng năm có từ 75-90% tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM; trong đó có từ 9-18% đạt TSVM tiêu biểu; từ 8-19% hoàn thành tốt nhiệm vụ; 2-6% hoàn thành nhiệm vụ, không có TCCS Đảng yếu kém; đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt bình quân 10%,  hoàn thành tốt nhiệm vụ 72%…

Phượng Duyên