Ký giao ước thi đua Khối các sở, ban, ngành tham mưu và quản lý Nhà nước về kinh tế, kỹ thuật năm 2019

15/03/2019 15:24 Số lượt xem: 1262
Ngày 15-3, tại Sở Công Thương, Khối các sở, ban, ngành tham mưu và quản lý Nhà nước về kinh tế, kỹ thuật tỉnh tổ chức ký giao ước thi đua năm 2019.

 

Lãnh đạo các sở, ngành trong Khối các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế, kỹ thuật ký giao ước thi đua năm 2019.

 

Nội dung thi đua gồm: Tích cực, chủ động tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các chủ trương, cơ chế, chính sách để điều hành, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực của các sở, ban, ngành. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước. Thực hiện hiệu quả phong trào “Bắc Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” và các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020 tại tỉnh. Đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xây dựng các chương trình, đề tài, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, của ngành. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường quản lý Nhà nước theo ngành, lĩnh vực. Phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05/CT/TW ngày 15- 5 -2016 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi  sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, bằng những phong trào, hoạt động phù hợp mang lại hiệu quả thiết thực. Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các đơn vị trong Khối thống nhất thông qua kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, nhất trí quyết tâm phấn đấu đạt được các nội dung và mục tiêu  đề ra.

Thanh Ngân