Khối thi đua các Ban, cơ quan của Đảng ký kết giao ước thi đua năm 2019

13/03/2019 18:36 Số lượt xem: 662
Chiều 13-3, Khối thi đua các Ban, cơ quan của Đảng tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2019. Đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dự, chỉ đạo; đồng chí Nguyễn Đăng Túc, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng Khối thi đua năm 2019 chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các Ban, cơ quan của Đảng tại Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019.

 

Sau khi thảo luận, đại diện lãnh đạo các Ban, cơ quan trong Khối (gồm: Văn phòng Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Tổ chức; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ; Báo Bắc Ninh; Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh) thống nhất ký kết giao ước thi đua năm 2019 với 8 nội dung: Thường xuyên chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Tuyên truyền thực hiện tốt công tác giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thi đua thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW theo chuyên đề năm 2019. Chấp hành nghiêm mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ; xây dựng khối đoàn kết, thống nhất. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính theo các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương và của tỉnh. Thực hiện nghiêm túc Luật phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và Chương trình hành động số 18-CTr/TU của Tỉnh uỷ về  thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị; Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác thi đua khen thưởng theo quy định; đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm của Đảng, của quê hương, đất nước và các ngành nhằm tạo động lực thúc đẩy thi đua, khen thưởng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, tích cực thi đua của các Ban, cơ quan trong Khối; nhấn mạnh trên cơ sở nội dung đăng ký thi đua, các Ban, cơ quan trong Khối sớm triển khai kế hoạch, phát động thi đua đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị tham gia; quan tâm sơ kết, rút kinh nghiệm nhằm tạo động lực trong thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Thảo Nguyên