Khai giảng bồi dưỡng KTQP- An ninh đối tượng 3

07/11/2019 19:52 Số lượt xem: 1041
Sáng 4-11, tại Trường Quân sự tỉnh, Hội đồng GDQP- AN tỉnh khai giảng lớp Bồi dưỡng quốc phòng và an ninh đối tượng 3 khóa 61. Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực, Phụ trách UBND, Chủ tịch HĐ GDQP- AN tỉnh dự và phát biểu khai giảng.

Trong 15 ngày học tập nghiên cứu, 50 học viên là cán bộ giữ chức vụ trưởng, phó phòng và tương đương thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh sẽ nghiên cứu, học tập các chuyên đề về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng - an ninh; đường lối quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; chiến lược quốc phòng - an ninh một số nước có liên quan đến quốc phòng an ninh của Việt Nam; đường lối quan điểm của Đảng về chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Phát biểu khai giảng lớp học, Phó Chủ tịch Thường trực, Phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường yêu cầu: Bộ CHQS tỉnh phát huy vai trò cơ quan thường trực trong tham mưu tổ chức và thường xuyên kiểm tra chặt chẽ khóa học theo đúng kế hoạch; Trường Quân sự tỉnh quản lý, điều hành khoa học, đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt; đội ngũ giáo viên chuẩn bị chu đáo giáo án, tài liệu, nâng cao chất lượng giảng dạy theo hướng khoa học, trọng tâm, trọng điểm, sát thực tế; cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng khắc phục khó khăn, tập trung học tập, chấp hành nghiêm nội quy, quy định, phấn đấu kết thúc khóa học 100% học viên đạt khá, giỏi. 

Nguyễn Văn Hùng, Bộ CHQS tỉnh