Hội thảo khoa học về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Bắc Ninh trong thời kỳ hội nhập quốc tế

11/01/2019 15:31 Số lượt xem: 1799
Bảo tàng tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học “Bàn về thực trạng di sản văn hóa tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh và giải pháp trong công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”. 

 

 

Giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa Quan họ là một nội dung được chú ý tại hội thảo.

 

Hội thảo thu hút 40 tham luận của các học giả, nhà nghiên cứu, nhà quản lý văn hóa Trung ương và địa phương tập trung phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm phát huy hiệu quả tiềm năng, nguồn lực di sản văn hóa quê hương Bắc Ninh trong giai đoạn hội nhập quốc tế.

Khác với những nghiên cứu về di sản văn hóa đã thực hiện trước kia, hội thảo này tập trung đi sâu nghiên cứu cơ sở pháp lý, khảo sát đánh giá tồn tại trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, bao gồm cả di sản văn hóa vật thể và phi vật thể.

Qua phần trao đổi thảo luận thẳng thắn, cởi mở, các đại biểu thống nhất những hạn chế cơ bản như: Còn bất cập trong phân cấp quản lý di tích; công tác xếp hạng di tích chưa thật chú ý đến chất lượng; hiện trạng xâm lấn đất đai đã khoanh vùng bảo vệ di tích và xây dựng trùng tu tôn tạo trái phép còn diễn ra ở một số địa phương; việc sử dụng nguồn kinh phí công đức, tài trợ, đưa hiện vật mới không phù hợp vào di tích hay tranh chấp cổ vật vẫn chưa có phương án giải quyết triệt để; bảo tồn, phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống như Tuồng, Chèo, Trống quân, Ca trù còn nhiều khó khăn; hiện tượng thương mại hóa hát Dân ca Quan họ trong đời sống; một số làng nghề truyền thống có nguy cơ biến mất…

Từ việc nhìn thẳng vào các điểm tồn tại đó, giới nghiên cứu văn hóa, các nhà quản lý thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp quan trọng, từ tuyên truyền thay đổi nhận thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cộng đồng đối với di sản cho đến các chương trình hành động cụ thể, thiết thực, phù hợp với bối cảnh đương đại nhằm tiếp tục bảo tồn, làm giàu hơn nữa kho báu di sản văn hóa của quê hương.

Tin, ảnh: Việt Thanh