Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng 2 tháng cuối năm 2019; quán triệt một số Hướng dẫn của Ban Tổ chức T.Ư

28/10/2019 19:58 Số lượt xem: 1865
Chiều 28-10, tại Hà Nội, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến với các điểm cầu trong cả nước nhằm đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 10 và 10 tháng năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm; quán triệt một số Hướng dẫn của Ban Tổ chức T.Ư.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư chủ trì. Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh.
 
Tháng 10 và 10 tháng năm 2019, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác đảm bảo tiến độ, chất lượng, đạt kết quả tốt: Tham mưu, triển khai hoàn thành 13 đề án lớn, quan trọng, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chủ động tham mưu công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên được quan tâm; việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả có nhiều chuyển biến tích cực; công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ được thực hiện nghiêm… Các đại biểu tại các điểm cầu tham gia trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến, đưa ra một số giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong 2 tháng cuối năm 2019 và thời gian tiếp theo.
Tại hội nghị, Ban Tổ chức T.Ư quán triệt: Hướng dẫn số 26 ngày 18-10-2019 của Ban Tổ chức T.Ư hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 21 ngày 18-10-2019 của Ban Tổ chức T.Ư hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính ghi nhận công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 10 và 10 tháng năm 2019 đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp vào nhiệm vụ phát triển chung của các địa phương và cả nước. Thời gian tới, đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu ngành Tổ chức xây dựng Đảng các địa phương, đơn vị trong cả nước tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục hoàn thiện Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIII, nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai Chỉ thị 35 và Hướng dẫn số 26 của T.Ư về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt nâng cao chất lượng công tác nhân sự, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân; thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của T.Ư về công tác xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai các nhiệm vụ, chương trình công tác thường xuyên theo chỉ đạo của cấp ủy Đảng các cấp.
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan đề nghị: Ban Tổ chức cấp ủy các cấp trong tỉnh nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, đồng thời rà soát các công việc còn lại, đôn đốc hoàn thành tốt nhiệm vụ cả năm 2019 và thời gian tiếp theo. Đối với Hướng dẫn số 26 và Hướng dẫn số 21 của Ban Tổ chức T.Ư, đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy kịp thời xây dựng văn bản hướng dẫn để cấp dưới triển khai, đảm bảo các điều kiện tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo đúng kế hoạch.

Xuân Me