Góp phần thực hiện “Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm bẩn”

09/07/2019 09:39 Số lượt xem: 2906
Nhằm nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm (ATTP) nông, lâm, thủy sản (NLTS) trên địa bàn tỉnh, hiện thực hóa các mục tiêu của Đề án “Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm bẩn” giữa tháng 6 vừa qua UBND tỉnh đã ban hành tiểu Đề án: “Nâng cao năng lực quản lý ATTP NLTS giai đoạn 2019-2020”. Tập trung riêng cho lĩnh vực NLTS, tiểu Đề án này được hy vọng sẽ từng bước giải quyết các vấn đề bất cập trong thực tiễn, mang lại những tín hiệu vui, để mỗi gia đình có thể yên tâm trong bữa ăn mỗi ngày.
Các sản phẩm nông, lâm, thủy sản được chế biến trong các bữa ăn hằng ngày tại các gia đình, bếp ăn tập thể.

 

Tiểu Đề án được xây dựng với mục tiêu nâng cao năng lực quản lý ATTP NLTS từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện, xã. Phát huy vai trò của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể trong công tác quản lý ATTP. Nâng cao nhận thức của người sản xuất ban đầu, sơ chế, chế biến, giết mổ, kinh doanh thực phẩm NLTS nhằm thay đổi hành vi trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức đoàn thể và nhân dân nhằm bảo đảm nguồn thực phẩm được sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu thụ trên địa bàn được an toàn, góp phần nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh.
Cụ thể hóa mục tiêu chung đó là nhiều mục tiêu 100% như: Bảo đảm điều kiện về trang thiết bị, cơ sở vật chất, dụng cụ, vật tư, hóa chất phục vụ công tác quản lý ATTP thuộc lĩnh vực NLTS; 100% các cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về ATTP từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện có cán bộ chuyên trách quản lý ATTP trong lĩnh vực NLTS; 100% cán bộ ATTP cấp xã, phường, thị trấn được tập huấn, hướng dẫn chuyên môn về quản lý nhà nước trong lĩnh vực NLTS; 100% cán bộ làm công tác quản lý ATTP các cấp được đào tạo, tập huấn phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, điều kiện bảo đảm chất lượng ATTP, chuyên môn nghiệp vụ về công tác thanh tra, kiểm tra đánh giá, phân loại cơ sở sản xuất, kinh doanh NLTS; 100% người quản lý của các cơ sở sản xuất ban đầu, chế biến, kinh doanh thực phẩm NLTS được tập huấn và áp dụng các kiến thức về bảo đảm chất lượng ATTP NLTS trong sản xuất và kinh doanh; 100% người tiêu dùng được tuyên truyền về ATTP trên các phương tiện thông tin đại chúng; 100% các cơ sở sản xuất ban đầu, sơ chế, chế biến kinh doanh NLTS được kiểm tra, giám sát đúng quy định; 100% các sản phẩm NLTS tự công bố được giám sát chất lượng ATTP; 50% các sản phẩm có bao gói sơ bộ được dán tem nhận diện sản phẩm trước khi lưu thông trên thị trường; 100% sản phẩm NLTS ngoại tỉnh đưa vào tiêu thụ trên địa bàn tỉnh được kiểm soát và truy suất nguồn gốc; 100% các huyện, thị xã, thành phố hình thành ít nhất 1 vùng trồng rau, chăn nuôi tập trung; các vùng sản xuất không tập trung, cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ được giám sát tồn dư hóa chất và giám sát cộng đồng về chất lượng ATTP; 100% cơ sở kinh doanh NLTS tại các chợ được giám sát nguồn gốc xuất xứ; 100% cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm quy mô công nghiệp, tập trung được cấp giấy chứng nhận ATTP.
Để triển khai có hiệu quả các nội dung liên quan, tiểu Đề án cũng xác định rõ nhiệm vụ và đề ra các nhóm giải pháp quan trọng. Trong đó nhiệm vụ và giải pháp hàng đầu là tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về chất lượng, ATTP NLTS từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã. Đối với các cơ quan quản lý cấp tỉnh, Ban Quản lý ATTP tỉnh là cơ quan chủ trì, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về ATTP đối với hoạt động sơ chế, chế biến, kinh doanh thực phẩm NLTS. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất ban đầu NLTS. Hai đơn vị bố trí bảo đảm nhân lực thực hiện nhiệm vụ, tăng cường công tác phối hợp trong suốt quá trình sản xuất ban đầu đến sơ chế, chế biến, kinh doanh thực phẩm NLTS.  Đối với cơ quan quản lý ATTP cấp huyện: UBND cấp huyện phân công, bố trí cán bộ làm kiêm nhiệm công tác quản lý trong sản xuất ban đầu, thu gom, giết mổ sản phẩm NLTS thuộc phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Kinh tế các địa phương; Ban Quản lý ATTP tỉnh bố trí cán bộ chuyên trách của các Đội thanh tra - Quản lý ATTP các huyện, thị xã, thành phố phụ trách công tác quản lý ATTP NLTS trên địa bàn. UBND cấp xã bố trí cán bộ làm cộng tác viên ATTP tại các xã, phường, thị trấn. Phối hợp cử cán bộ cộng tác viên đi đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ bảo đảm có khả năng giám sát chặt chẽ ATTP từ khâu sản xuất ban đầu đến sơ chế, chế biến, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm NLTS trên địa bàn… Tăng cường hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của người quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng về bảo đảm ATTP NLTS. Nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chất lượng, ATTP NLTS. Bảo đảm ATTP tại các cơ sở sản xuất ban đầu, thu gom, sơ chế, chế biến, giết mổ, kinh doanh thực phẩm NLTS.
Ngoài nhiệm vụ cụ thể được phân công cho Ban Quản lý ATTP tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn, tiểu Đề án còn hướng tới các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm NLTS trên địa bàn tỉnh, trong đó nhấn mạnh việc tuân thủ các quy định về điều kiện bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm NLTS và chịu trách nhiệm về ATTP trong công đoạn mình thực hiện. Thông tin đầy đủ, chính xác về sản phẩm theo quy định của pháp luật. Thiết lập quy trình tự kiểm tra trong quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ thực phẩm, nhãn thực phẩm và các tài liệu liên quan đến ATTP; lưu giữ hồ sơ về thực phẩm. Kịp thời ngừng sản xuất, kinh doanh, thông báo cho các bên liên quan và có biện pháp khắc phục hậu quả khi phát hiện thực phẩm không an toàn hoặc không phù hợp tiêu chuẩn đã công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Thu hồi, xử lý thực phẩm quá thời hạn sử dụng, không bảo đảm an toàn, việc tiêu hủy thực phẩm phải tuân theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và quy định khác có liên quan. Tuân thủ quy định pháp luật, quyết định về thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, pháp luật về bảo vệ môi trường.

Thùy Vy