Giữ vững trận địa tư tưởng, văn hóa

12/09/2018 14:16 Số lượt xem: 1655
Những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã có nhiều chủ trương, biện pháp giữ vững trận địa tư tưởng, văn hoá của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh, từ đó đấu tranh có hiệu quả với chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Lực lượng dự bị động viên (Trung đoàn 833) đọc và làm theo báo Đảng, giữ vững trận địa tư tưởng, văn hóa.

Một trong những giải pháp quan trọng là tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối quốc phòng-an ninh, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước; tình hình nhiệm vụ của quân đội, của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh. Từ đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ, xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị làm nòng cốt đấu tranh với âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình “DBHB” của các thế lực thù địch.
Cùng với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp nắm chắc âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên địa bàn. Trên cơ sở đó xây dựng Chương trình đấu tranh với hướng ưu tiên là xây dựng cho cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, nhận rõ đối tượng, đối tác, không mơ hồ mất cảnh giác, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và âm mưu “phi chính trị hóa quân đội”. Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm công tác giao ban, nắm tình hình tư tưởng theo quy định nên kịp thời nắm bắt tư tưởng của cán bộ, chiến sỹ, bảo đảm giữ vững trận địa tư tưởng, đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt.
Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, sự chống phá của các thế lực thù địch và việc gây rối an ninh, trật tự tại một số tỉnh, thành phố trong thời gian qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS các huyện, thành phố, thị xã đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phương án giữ gìn an ninh, trật tự. Do vậy, trên địa bàn tỉnh không xảy ra biểu tình, tuần hành đông người, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh.
Cấp ủy, chỉ huy các cấp còn thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Các cơ quan, đơn vị phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ quân báo trinh sát, khoa học quân sự, tuyên huấn, dân vận, bảo vệ trong việc nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, làm tốt chức năng tham mưu trong việc đấu tranh chống “DBHB”. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở các cơ quan, đơn vị để vạch trần thủ đoạn, phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng và phản ánh có trọng tâm, trọng điểm hoạt động quân sự, quốc phòng địa phương của LLVT tỉnh, công tác vận động quần chúng, thi đua quyết thắng, thi đua yêu nước, những điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt. Từ năm 2008 đến nay, LLVT tỉnh phối hợp đăng tải hàng nghìn tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng và tổ chức tuyên truyền, giáo dục chính trị cho trên 116.000 lượt người…  Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, định hướng tư tưởng, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ LLVT tỉnh và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ.
Đại tá Phạm Huy Đông, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Trong thời gian tới, để tiếp tục đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc LLVT tỉnh chú trọng đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa. Chủ động phòng ngừa không để “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cơ quan, đơn vị; tập trung xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, gắn bó máu thịt với nhân dân; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; kiên quyết đấu tranh vạch trần âm mưu, thủ đoạn “DBHB”, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Đó là cội nguồn sức mạnh, là cơ sở chính trị để nâng cao sức mạnh tổng hợp của LLVT tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.       

Cao Lợi