Giải pháp thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Phú Hòa

06/02/2020 20:46 Số lượt xem: 623
Xã Phú Hòa (Lương Tài) có 12.125 nhân khẩu, 3.350 hộ dân ở 14 thôn. Đảng bộ xã có 615 đảng viên sinh hoạt ở 20 chi bộ. Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Phú Hòa xác định việc thực hiện phong trào là một nhiệm vụ quan trọng của địa phương. 

Năm 2019, toàn xã có 12/14 thôn đạt Làng văn hóa, đạt 85,7%; 4/4 cơ quan đạt cơ quan văn hóa, đạt 100%; có 2.899/3.164 gia đình văn hóa, đạt  91,6%. Qua phong trào tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giúp mỗi người dân nông thôn có điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Ông Nguyễn Đăng Thế, quyền Chủ tịch UBND xã Phú Hòa cho biết: “Vào dịp đầu năm, UBND xã kiện toàn Ban chỉ đạo xã; tổ chức họp, công khai danh sách đăng ký của các cơ quan, đơn vị, các thôn và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện phong trào ở từng đơn vị. Từ đó, xác định những hạn chế trong xây dựng phong trào để kịp thời khắc phục, tạo sự phối hợp đồng bộ giữa lãnh đạo các thôn, các ban ngành, đoàn thể thôn với các cơ quan, các ban ngành đoàn thể xã tạo sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là trong xây dựng Nông thôn mới”.
Với phương châm “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội”; Phú Hòa đề ra nhiều giải pháp quan trọng để thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa. Tập trung nâng cao vai trò, trách nhiệm lãnh chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể các cấp; đưa mục tiêu phong trào thành kế hoạch của chính quyền các cấp, lồng ghép vào chương trình xây dựng Nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trong cộng đồng khu dân cư. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cấp, ngành và nhân dân về vai trò, ý nghĩa của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt 5 nội dung, 7 phong trào cụ thể.

 

Lãnh đạo huyện Lương Tài chúc mừng ngày hội Đại đoàn kết KDC thôn Phú Trên.


Xã thường xuyên chú trọng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở làm công tác văn hóa; duy trì và đẩy mạnh phát triển các hoạt động đội văn nghệ - thể thao, nhà văn hóa thôn; các hoạt động văn nghệ - thể thao nhân dịp chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, ngày truyền thống của ngành, đoàn thể. Nhân rộng các mô hình câu lạc bộ hiện có liên quan đến nội dung phong trào và xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc tạo sức lan tỏa thành phong trào rộng lớn thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Tăng cường công tác sơ kết, tổng kết, thi đua khen thưởng chuyên đề mở rộng phạm vi, đối tượng, số lượng biểu dương khen thưởng phong trào. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ rõ trách nhiệm, khuyết điểm, tồn tại để rút kinh nghiệm khắc phục sửa chữa kịp thời, động viên đoàn kết nội bộ. Đẩy mạnh công tác xã hội, huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng nhằm chuẩn hóa cơ sở vật chất văn hóa, bổ sung trang thiết bị nhằm chuẩn hóa tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa.
Thực tiễn ở Phú Hòa cho thấy, nơi nào cán bộ nhiệt tình, tâm huyết, bám sát tình hình và làm tốt công tác tuyên truyền thì ở đó người dân sẽ tích cực hưởng ứng, bởi người dân xác định chính họ là chủ thể của phong trào và là người được hưởng lợi từ phong trào nên sẽ tích cực tham gia. 
Thực tiễn đã chứng minh, những nơi nào đoàn kết nội bộ tốt, phát huy dân chủ thực sự, người đứng đầu quyết liệt vào cuộc thì mọi khó khăn sẽ vượt qua, phong trào sẽ bền vững ở người dân tin tưởng, sẵn sàng đóng góp sức người, sức của để xây dựng phong trào, xây dựng Nông thôn mới. Việc thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là tiền đề quan trọng để Phú Hòa phát huy sức mạnh sự đoàn kết của các tầng lớp nhân dân; chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, nhất là trong năm 2020 thực hiện thắng lợi Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 23 nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra các muc tiêu, giải pháp xây dựng Phú Hòa ngày phát triển trong những năm tới.

Xuân Cát, Đài Lương Tài