Gia Bình hoàn thành dự toán thu ngân sách năm trước thời hạn

11/07/2018 16:11 Số lượt xem: 810
6 tháng đầu năm, Chi cục Thuế huyện Gia Bình thực hiện thu ngân sách nhà nước đạt 64 tỷ đồng/61 tỷ đồng dự toán năm 2018, bằng 106%. 

Công ty TNHH Nhật Xô, xã Đại Bái là một trong số doanh nghiệp ngoài quốc doanh có số nộp thuế ổn định tại Gia Bình

 

Trong đó, thu từ thuế, phí đạt 35 tỷ, bằng 68% dự toán; tiền sử dụng đất là 29,7 tỷ, bằng 297% dự toán; 7/7 khoản thu đều đạt tỷ lệ từ 53% trở lên. Ngoài ra, thu từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh do Cục Thuế tỉnh thực hiện nằm trong cân đối ngân sách trên địa bàn được 3,7 tỷ, bằng 53% dự toán.

Để có được kết quả này, Chi cục Thuế huyện Gia Bình đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh ổn định, qua đó nuôi dưỡng tốt nguồn thu; tập trung khai thác những nguồn thu có lợi thế như: lệ phí trước bạ; tiền sử dụng đất…; tăng cường chống thất thu thuế, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra với số thuế bình quân truy thu qua kiểm tra đạt 241 triệu đồng/1 doanh nghiệp vượt chỉ tiêu được giao.

Song Giang