Ghi nhận kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết 18, 19 ở Quế Võ

11/03/2019 08:19 Số lượt xem: 1559
Thực hiện Nghị quyết 18 Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (NQ 18, 19), Quế Võ xác định đây là nhiệm vụ cơ bản, cấp bách và quan trọng hàng đầu. Sau hơn một năm triển khai thực hiện, bước đầu đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Từ kế hoạch của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và các văn bản, hướng dẫn của tỉnh, huyện Quế Võ đã khẩn trương xây dựng kế hoạch, đề án thực hiện NQ 18, 19 trên cơ sở rà soát tổ chức bộ máy và xây dựng lộ trình cụ thể. Trên quan điểm giữ vững các nguyên tắc tổ chức, hoạt động và đề cao kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, khẩn trương nhưng không nóng vội. Để tạo sự thống nhất, đồng thuận cao, huyện tăng cường công tác tuyên truyền, vận động giáo dục chính trị tư tưởng, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về đổi mới, sắp xếp bộ máy và tinh giản biên chế;  xây dựng các đề án khối Đảng, đoàn thể giai đoạn 2015-2021; đề án vị trí việc làm các cơ quan huyện... 
Đến nay sau hơn một năm thực hiện, Quế Võ đã giảm được 6 đầu mối đơn vị sự nghiệp như: Giải thể Ban quản lý các khu công nghiệp, sáp nhập Trung tâm Dạy nghề và Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 2 tỉnh thành Trung tâm Giáo dục dạy nghề- Giáo dục thường xuyên. Thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trên cơ sở hợp nhất Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông. Sáp nhập Trung tâm Y tế dự phòng, Bệnh viện Đa khoa huyện và Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành Trung tâm Y tế huyện. Bố trí Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; một đồng chí Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã.

 

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả góp phần thúc đẩy Quế Võ phát triển kinh tế-xã hội.

 


Về tinh giản biên chế, từ năm 2015 thực hiện Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị khóa XI về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Khối Đảng, đoàn thể giảm 5 người; cơ quan hành chính giảm 11 người; đơn vị sự nghiệp giảm 102 người;... 
Nhìn chung, sau thực hiện NQ 18, 19 các cơ quan, đơn vị đi vào hoạt động với bộ máy được tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Qua thực tế cho thấy, để việc thực hiện NQ 18, 19 hiệu quả, các địa phương, đơn vị cần giữ vững nguyên tắc tổ chức, hoạt động và đề cao kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nghiêm túc thực hiện nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo việc đổi mới, sắp xếp và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị. 
Đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quế Võ cho biết: NQ 18, 19  là những nghị quyết có tầm quan trọng đặc biệt, liên quan trực tiếp đến con người, đến bộ máy hoạt động của cả hệ thống chính trị. Việc tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và việc đổi mới, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động, để phục vụ nhân dân tốt hơn. Vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của nghị quyết, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở kết quả đã đạt được, trong  năm 2019 và những năm tiếp theo, Quế Võ sẽ tiếp tục hoàn thiện các yêu cầu; bố trí đồng chí Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; sáp nhập một số đơn vị sự nghiệp giáo dục; rà soát lại các xã, thôn, khu phố không đủ điều kiện đề nghị sáp nhập theo quy định. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị sau hợp nhất đi vào hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt chức năng, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới; tiếp tục tuyên truyền nội dung NQ 18, 19 đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện theo đúng lộ trình đã được xây dựng. 

Xuân Bình