Gắn công tác mặt trận với học tập và làm theo Bác

23/04/2019 07:59 Số lượt xem: 1196
 Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với công tác mặt trận, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Các điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05 của hệ thống mặt trận giao lưu nhân kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.

 

Ủy ban MTTQ tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hướng dẫn MTTQ cấp huyện, cấp xã và Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư triển khai thực hiện. Hằng năm, MTTQ các cấp trong tỉnh tổ chức cho cán bộ, công chức ký cam kết thực hiện 6 chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ mặt trận; đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề của từng năm. Cán bộ mặt trận đăng ký những việc làm cụ thể bằng chương trình, kế hoạch hành động của cá nhân gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Trên cơ sở bản đăng ký, cuối năm MTTQ các cấp tiến hành bình xét, đánh giá kết quả thực hiện, lấy đó làm một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên hằng năm. Cùng với đó, MTTQ tỉnh cũng chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05, góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,  MTTQ từ tỉnh đến cơ sở phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp có những bước chuyển biến tích cực, điển hình là chủ động hơn trong thực hiện các chương trình phối hợp và thống nhất hành động hằng năm.
Hằng năm, MTTQ các cấp trong tỉnh chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng, ký kết các chương trình phối hợp hành động, giao ước thi đua tạo sự thống nhất trong hướng dẫn, chỉ đạo và thực hiện các cuộc vận động (CVĐ), phong trào thi đua. Từ đó, từng bước đưa các CVĐ, phong trào thi đua đi vào chiều sâu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh. Thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhân dân đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu phố văn hóa; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn dưới 2%; toàn tỉnh có 92% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa,  91,4% làng, khu phố đạt danh hiệu văn hóa. Diện mạo nông thôn mới ngày càng khởi sắc. Toàn tỉnh, có 89/97 xã (chiếm 91,75%) đạt chuẩn Nông thôn mới, 4 đơn vị cấp huyện là Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ và Gia Bình đạt chuẩn và hoàn thành chương trình xây dựng Nông thôn mới.
CVĐ “Ngày vì người nghèo” được đẩy mạnh, góp phần huy động các nguồn lực trong xã hội hỗ trợ người nghèo và thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Năm 2018, toàn tỉnh ủng hộ hơn 13 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”. Từ nguồn Quỹ này cùng với hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước, MTTQ các cấp đã xây dựng và sửa chữa hơn 400 ngôi nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Ngoài ra, nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện được triển khai tích cực, kịp thời.
Triển khai CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, MTTQ tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức sử dụng hàng Việt và sản xuất hàng hóa đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội chợ người tiêu dùng hàng Việt để các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp Việt Nam đến với người tiêu dùng, qua đó giúp người tiêu dùng có thêm nhiều sự lựa chọn, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong nước.
Thời gian tới, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân. Xây dựng tổ chức MTTQ các cấp ngày càng vững mạnh, thực sự là cơ sở chính trị vững chắc của cấp ủy, chính quyền địa phương; đẩy mạnh vận động nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.
 

Mai Phương - Thu Huyền