Doanh thu của doanh nghiệp KCN tỉnh Bắc Ninh chiếm 55,1%

19/07/2019 08:26 Số lượt xem: 1634
Với chủ đề thi đua “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá và đồng hành cùng doanh nghiệp năm 2019”, 6 tháng đầu năm phong trào thi đua Khối các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng sông Hồng được triển khai đồng bộ, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo gắn kết với nhiệm vụ chính trị được giao. 

Hội đồng thi đua khen thưởng các đơn vị trong Khối bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và địa phương, kịp thời xây dựng các nội dung, kế hoạch, chương trình hành động, các giải pháp cụ thể và tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng tại các đơn vị, qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực. Kết quả 6 tháng, cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 255 dự án, trong đó 186 dự án FDI, (riêng Bắc Ninh cấp 44 dự án chiếm 23,7%)... Tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng của dự án FDI là  2.935 triệu USD (Bắc Ninh tăng thêm 822 triệu USD chiếm 28%)... Lũy kế đến hết tháng 6, trên địa bàn các KCN, KKT của 11 tỉnh, thành phố có 2.722 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 51,390 tỷ USD (tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2018). 
Tại 11 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng hiện có 80 KCN đi vào hoạt động, tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2019 các doanh nghiệp trong các KCN, KKT đạt 954.969 tỷ đồng (Bắc Ninh đạt 525.950 tỷ đồng chiếm  55,1%); Giá trị xuất khẩu đạt 25.440 triệu USD; Giá trị nhập khẩu đạt 16.390 triệu USD: Nộp ngân sách đạt 19.879 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 1.029.779 lao động...
6 tháng cuối năm, các đơn vị trong Khối tiếp tục thực hiện tốt Phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động. Bám sát chỉ đạo, tiếp tục triển khai các phong trào thi đua, chủ động rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế năm 2019. Tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung thi đua thiết thực hơn, phù hợp với đặc thù của từng cơ quan, tạo động lực cho cán bộ công chức, viên chức và lao động thi đua, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tăng cường bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới, chỉ đạo thực hiện tốt cả 4 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân điển hình tiên tiến... 

Nguyễn Ngọc Tuấn, Văn phòng Ban Quản lý các KCN tỉnh