Công tác Kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện Quy định số 08-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

13/06/2019 08:54 Số lượt xem: 1433
Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần đề cập tới nội dung nêu gương: “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”; “Một tấm gương sống có giá trị hơn cả trăm bài diễn văn tuyên truyền”, “Đảng viên có đi thì quần chúng mới đông” và “Cán bộ nào, phong trào đó”… Tư tưởng đó vẫn giữ nguyên giá trị và càng trở nên cần thiết trong tình hình hiện nay, khi toàn Đảng đang đẩy mạnh công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XI và XII của Đảng.

Song song với Quy định 08/QĐ-TW, Quy định 101/QĐ-TW của Ban Bí thư Trung ương (Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp) và Quy định 55/QĐ-TW của Bộ Chính trị (Quy định về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên) vẫn phát huy tác dụng và được thực hiện.
Thực tế trong thời gian qua cho thấy, một số đảng viên thiếu gương mẫu trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thậm chí vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cán bộ, đảng viên không thể nêu gương khi bản thân vi phạm nguyên tắc, quy định, điều lệ Đảng, vi phạm chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập, lợi dụng chức trách nhiệm vụ được giao để trục lợi, lo vun vén cá nhân, ưu ái cho người thân, gia đình trong quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ… Do không thực hiện tốt việc nêu gương nên vừa qua có 59 cán bộ diện Trung ương quản lý bị thi hành kỷ luật, trong đó có 13 Ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, 1 Ủy viên Bộ Chính trị.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII cũng đã giao trách nhiệm của Uỷ ban Kiểm tra các cấp là theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Quy định về nêu gương. Cụ thể:
Đối với Quy định 08-QĐ/TW: UBKT các cấp kiểm tra, giám sát việc các cấp uỷ, tổ chức đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực các quy định nêu gương, trong việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên và lấy phiếu tín nhiệm theo quy định.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện 8 nội dung phải gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp: Việc nêu gương thực hiện các nhiệm vụ đảng viên, đặc biệt là việc nêu gương trong việc giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài; Chủ động, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống khẩn cấp, đột xuất, bất ngờ trong địa phương, lĩnh vực mình phụ trách; Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; Nêu gương trong đạo đức, lối sống; Nêu gương trong tự phê bình và phê bình.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện 8 nội dung phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp: Chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, bản vị; Độc đoán, chuyên quyền, quan liêu; Tham mưu, ban hành cơ chế, chính sách trái chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Chạy chức, chạy quyền; Tham nhũng, hối lộ, lãng phí…
Đối với Quy định 101/QĐ-TW: Kiểm tra việc cụ thể hóa nội dung Quy định 101-QĐ/TW phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương và tổ chức thực hiện; Việc định kỳ hằng năm báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên; Việc xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo cương vị công tác của mình; Việc đánh giá cán bộ, đảng viên cuối năm đối với việc thực hiện Quy định 101-QĐ/TW.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện 7 nội dung nội dung nêu gương trong Quy định 101-QĐ/TW: Về tư tưởng chính trị; Về đạo đức, lối sống, tác phong; Về tự phê bình, phê bình; Về quan hệ với nhân dân; Về trách nhiệm trong công tác; Về ý thức tổ chức kỷ luật; Về đoàn kết nội bộ.
Đối với Quy định số 55/QĐ-TW: Kiểm tra, giám sát việc các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Việc nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, từng đồng chí đứng đầu cấp uỷ, chính quyền trong việc thực hiện Quy định số 55-QĐ/T.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện 3 nội dung cần nêu gương trong Quy định số 55-QĐ/TW: Việc lợi dụng tổ chức giao lưu, liên hoan, gặp mặt, chúc mừng; Việc tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ, tết, sinh nhật; Về chế độ lễ tân, chế độ công tác.
Với nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Quy định 08/QĐ-TW, Quy định 101/QĐ-TW và Quy định số 55/QĐ-TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, UBKT các cấp sẽ góp phần quan trọng trong việc tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân vào cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt các cấp, nhất là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Mẫn Bá Đạt