Chuyển đổi số, đổi mới toàn diện ngành Tài nguyên và Môi trường

12/11/2021 09:23 Số lượt xem: 1709
“Chuyển đổi số ngành Tài nguyên và Môi trường" (giai đoạn 1) là một trong 3 dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

 

Mục tiêu đến năm 2025: Cơ bản hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật bắt kịp thay đổi nhanh chóng của công nghệ, vận hành Chính phủ điện tử ngành, đáp ứng yêu cầu tiến trình chuyển đổi số; 100% dịch vụ công trực tuyến cung cấp ở mức độ 4, được xác thực một lần, cung cấp trên nhiều nền tảng thiết bị, tối ưu hoá, mang lại sự thuận tiện cho người dùng; 70% dịch vụ hành chính công phát sinh hồ sơ trực tuyến; tích hợp các dịch vụ công trực tuyến với Cổng Dịch vụ công quốc gia. 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính; duy trì 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng; 80% cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường được xây dựng, cập nhật trên nền tảng dữ liệu lớn (Big data) có sự đóng góp của tổ chức, cá nhân, cộng đồng, sẵn sàng kết nối, chia sẻ và cung cấp dữ liệu mở để thực hiện dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp; 80% thiết bị trong điều tra, khảo sát, quan trắc, đo đạc sử dụng công nghệ số, bảo đảm thu nhận trực tiếp dữ liệu số, tích hợp giải pháp thông minh sử dụng công nghệ Internet kết nối vạn vật (IoT); bảo đảm an toàn thông tin mạng theo mô hình 4 lớp; 100% người làm việc trong ngành được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng số, trong đó 30% được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu. Đồng thời xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách về thu nhận, tạo lập, quản lý tài nguyên số về tài nguyên và môi trường cho phát triển kinh tế số. Đẩy mạnh tuyên truyền, truyền thông số nâng cao nhận thức cộng đồng về chuyển đổi số tài nguyên và môi trường, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, khả năng tương tác, phục vụ minh bạch hóa, đảm bảo trách nhiệm của cơ quan nhà nước làm hài lòng người dân, doanh nghiệp, tạo thói quen sử dụng dịch vụ số, góp phần phát triển xã hội số.

Các dự án đầu tư công trung hạn trong lĩnh vực công nghệ thông tin giai đoạn 2021-2025 là tiền đề để hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số tài nguyên, môi trường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đổi mới toàn diện phương thức hoạt động của ngành Tài nguyên và Môi trường trong thời đại mới, góp phần hoàn thiện Chính phủ điện tử, tiến tới Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh. Bắc Ninh bám sát mục tiêu của ngành, đang tích cực chuyển đổi số nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường, nhất là lĩnh vực đất đai.

HL