Chuyển biến tích cực qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

08/12/2019 19:07 Số lượt xem: 891
Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Bắc Ninh đã và đang tổ chức thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm và đạt được những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. 

Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đỗ Đình Hữu cho biết: Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4), Kế hoạch số 21 của Tỉnh ủy về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối đã nâng cao nhận thức, phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Tinh thần tự phê bình, phê bình được phát huy trên tình đoàn kết, gắn bó cùng tiến bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chất lượng sinh hoạt của các tổ chức cơ sở đảng được nâng lên nhiều mặt. Một số biểu hiện suy thoái được ngăn chặn, vai trò nêu gương của người đứng đầu được phát huy. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng hơn. Cấp ủy cơ quan, đơn vị quan tâm rà soát, bổ sung quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Đa số cán bộ, đảng viên, tổ chức cơ sở đảng nghiêm túc phê bình góp phần phòng ngừa sai phạm. 
Cùng quan điểm, Bí thư Huyện ủy Gia Bình Nguyễn Kim Thoại cho rằng, qua 3 năm thực hiện NQTW4, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên có chuyển biến tốt hơn, dấu hiệu suy thoái được đẩy lùi. Việc thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên có hiệu quả hơn. Những biểu hiện cán bộ, đảng viên vi phạm về đạo đức lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngày càng giảm. Qua đó, công tác xây dựng Đảng trong hệ thống chính trị của huyện Gia Bình ngày càng tốt hơn. 

 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến tích cực.Trong ảnh: Cán bộ Trung tâm hành chính công thành phố Bắc Ninh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.


Thực hiện NQTW4 (khóa XII), thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc. Qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên từ tỉnh xuống cơ sở. Nhiều cấp ủy, người đứng đầu địa phương, đơn vị thể hiện vai trò nêu gương, quyết tâm chính trị cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới phương pháp, cách làm, có sự chủ động, sáng tạo, đề ra giải pháp trọng tâm, đột phá để tổ chức thực hiện; nhiều nơi có những mô hình hay, cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực. 
Trong đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm thường xuyên gắn với đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và NQTW4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung đổi mới nội dung, cải tiến hình thức sinh hoạt chi bộ. Các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình được thực hiện nghiêm túc, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể lãnh đạo, quản lý các cấp gắn NQTW4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 và các quy định nêu gương được thực hiện chặt chẽ. Hầu hết các cấp ủy, địa phương, đơn vị tập trung lãnh đạo, khắc phục nghiêm túc những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo NQTW4 (khóa XII) và những vấn đề nổi cộm, bức xúc, phát sinh. Việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy theo Đề án số 03-ĐA/TU của Tỉnh ủy được tập trung lãnh đạo khá chặt chẽ, đạt kết quả tích cực, cơ bản bảo đảm theo nội dung, lộ trình đề ra.
Công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được các địa phương, cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện. Ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ và tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có chuyển biến tích cực. Nhất là chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh và các Trung tâm Hành chính công cấp huyện được nâng lên, từng bước đi vào nền nếp, tạo sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận, đoàn thể các cấp theo Quyết định số 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị tiếp tục được phát huy. Những kết quả đạt được thời gian qua tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác đấu tranh, ngăn chặn, phòng ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần đẩy mạnh phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng - an ninh ở địa phương và xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh.
Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc chủ động, tích cực của các tổ chức cơ sở đảng và sự đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân là tiền đề quan trọng để Đảng bộ tỉnh thực hiện có hiệu quả NQTW4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, từng bước làm chuyển biến tích cực, thực chất về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Xuân Bình