Cải cách thủ tục trong đăng ký đất đai, giảm phiền hà, tránh tham nhũng, lãng phí

10/05/2019 09:33 Số lượt xem: 3110
 Cải cách thủ tục hành chính nhằm cắt giảm các thủ tục rườm rà, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi cho tập thể, cá nhân đến giao dịch… là mục tiêu đặt ra ở Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh. Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai, tạo sự hài lòng cho người dân, tránh tham ô, tham nhũng, lãng phí trong đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động.

Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Yên Phong giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

 

Trên cơ sở quy định hiện hành về cải cách thủ tục hành chính, sự chỉ đạo sát sao của tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh quán triệt sâu rộng đến đội ngũ cán bộ toàn hệ thống Văn phòng về thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, công tác cập nhật chỉnh lý bản đồ và hồ sơ địa chính, công tác cung cấp thông tin đất đai và các nhiệm vụ thường xuyên khác, góp phần nâng cao chỉ số PCI và chỉ số PAPI của tỉnh. Văn phòng phát động phong trào thi đua gắn với cải cách thủ tục hành chính, tăng cường tuyên truyền, phổ biến nội dung, chương trình cải cách thủ tục hành chính của tỉnh, của ngành và của nhà nước để mỗi cán bộ, viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Đơn vị chủ động phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh tổ chức hội thảo về “Nhiệm vụ, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, viên chức, người lao động với việc nâng cao chỉ số PCI và chỉ số PAPI của tỉnh Bắc Ninh”. Thường xuyên trao đổi công tác chuyên môn trong hệ thống Văn phòng và các cơ quan liên quan như Thuế, Ngân hàng… nhằm nâng cao hiệu quả xử lý các vấn đề về đất đai. Văn phòng rà soát, xây dựng bộ thủ tục hành chính liên quan đến công tác cấp Giấy chứng nhận theo tinh thần Luật Đất đai năm 2013 với phương châm giảm thủ tục, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết... trình cơ quan có thẩm quyền ban hành để thống nhất trong toàn hệ thống của Văn phòng. Thực hiện rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một số Văn bản quy phạm pháp luật, phù hợp với quy định của Trung ương, sát với nhiệm vụ thực tế về đất đai trong tỉnh.
Văn phòng xây dựng trang Web công khai bộ thủ tục hành chính. Thực hiện sự phân công, phân nhiệm đúng người, đúng việc tại bộ phận 1 cửa, bảo đảm về phẩm chất đạo đức, tác phong, tinh thần trách nhiệm và năng lực chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Niêm yết, công khai tại trụ sở Văn phòng và các Chi nhánh bộ thủ tục hành chính, đường dây nóng, hòm thư góp ý, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân trong giải quyết công việc. Công khai nguyên tắc ứng xử của cán bộ khi tiếp xúc, giải quyết công việc với người dân và tổ chức, bảo đảm văn minh, thân thiện. Duy trì hiệu quả việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
Ngay trong quý I năm nay, Văn phòng tiếp nhận và giải quyết 2.690 hồ sơ xin đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó 1.780 hồ sơ đất của các tổ chức; 910 hồ sơ đất hộ gia đình, cá nhân; 23 hồ sơ đăng ký bổ sung tài sản trên đất của tổ chức; cấp lần đầu 364 hồ sơ; tiếp nhận 287 hồ sơ đề nghị cấp bổ sung tài sản gắn liền với đất... đúng trình tự, quy định, không để xảy ra khiếu kiện, sai sót, tạo mọi thuận lợi về mặt thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân xin đăng ký. 100% Văn bản đến và đi được xử lý trên hệ thống quản lý điện tử, 100% cán bộ, đảng viên sử dụng thư điện tử, trao đổi công việc qua mạng và ứng dụng phần mềm chuyên ngành phục vụ quản lý nhà nước và tác nghiệp chuyên môn, tạo sự nhanh chóng, tính chuyên nghiệp trong công việc, góp phần giảm chi phí văn phòng phẩm và các trang thiết bị phụ trợ khác.
Cải cách thủ tục hành chính còn tránh hiện tượng tham nhũng, lãng phí, gây sách nhiễu cho nhân dân. Trong hơn 2 năm hợp nhất Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, toàn hệ thống Văn phòng chưa để xảy ra tình trạng sách nhiễu, tham ô, tham nhũng phải xử lý. Công việc chuyên môn được thực hiện theo đúng phương châm công khai, minh bạch, có quy định rõ về chế độ, định mức, tiêu chuẩn và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức. Văn phòng cũng thường xuyên rà soát, luân chuyển cán bộ, phù hợp với công việc được giao, tránh tham ô, tham nhũng và tạo hiệu ứng công việc nhằm giảm phiền hà, tăng sự hài lòng cho mọi tầng lớp nhân dân.
 

Bài, ảnh: Hoài Anh