Các Khối thi đua tổng kết công tác năm 2019

03/12/2019 19:38 Số lượt xem: 2070
Chiều 3-12, Khối thi đua các Ban, Cơ quan của Đảng tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự, chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Đăng Túc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Khối thi đua chủ trì.

Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác khối thi đua các Ban, cơ quan của Đảng.

Năm 2019, các Ban, Cơ quan của Đảng chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng với các nội dung, tiêu chí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ từng đơn vị; tổ chức phát động thi đua, đăng ký thi đua ngay từ những ngày đầu, quý đầu của năm nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị; thi đua thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị theo chuyên đề năm 2019; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, góp phần đổi mới phương thức hoạt động trong Đảng… Kết quả, các Ban, Cơ quan của Đảng thực hiện hiệu quả các phong trào, nội dung thi đua gắn với hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn theo đúng chương trình công tác đề ra; 100% các đơn vị trong Khối hoàn thành các chỉ tiêu thi đua đã đăng ký.

Năm 2020, Khối thi đua các Ban, Cơ quan của Đảng tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng gắn với phong trào thi đua yêu nước hướng tới các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; phát động thi đua gắn với việc kiểm tra, đánh giá kết quả thi đua theo kế hoạch; định kỳ sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng theo đúng quy định…
Hội nghị thông qua báo cáo tổng hợp tự chấm điểm, xếp loại, bình xét thi đua của các đơn vị trong Khối và thống nhất phương án bình bầu khen thưởng. Cụ thể đề nghị: Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Báo Bắc Ninh; Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ. Văn phòng Tỉnh ủy được bầu làm Trưởng Khối thi đua năm 2020.
Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những thành tích, kết quả các đơn vị trong Khối đạt được, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng của tỉnh; đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị trong Khối tiếp tục xác định rõ công tác thi đua là động lực của sự phát triển cần quan tâm không ngừng đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao nhận thức của từng cán bộ, đảng viên, kịp thời phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua; xây dựng phong trào, nội dung thi đua thiết thực, phù hợp từng đơn vị.
Ngày 3-12, tại Bảo hiểm xã hội tỉnh, Khối các sở, ban, ngành tham mưu và quản lý nhà nước về văn hóa - xã hội tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự, chỉ đạo.
Khối thi đua các sở, ban, ngành tham mưu và quản lý nhà nước về văn hóa - xã hội gồm 8 đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đài Phát thanh và Truyền hình, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Trung tâm Hành chính công và Ban Quản lý an toàn thực phẩm. Thực hiện giao ước thi đua năm 2019, các đơn vị trong Khối bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, phát động các phong trào thi đua cụ thể, thiết thực, hoàn thành xuất sắc chương trình, kế hoạch công tác đề ra. Nội dung các phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm từng đơn vị, gắn với việc đẩy mạnh Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “ Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết TƯ 4 (Khóa XI) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chăn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”’; các cuộc vận động “Bắc Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Bắc Ninh hội nhập và phát triển”… qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Năm 2020, Khối tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phong trào thi đua theo hướng trọng tâm, hiệu quả, hướng về cơ sở; tập trung thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí; nâng cao đạo đức công vụ, thái độ phục vụ nhân dân, chất lượng chỉ số năng lực cạnh tranh; phấn đấu 100% đơn vị trong Khối hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, góp phần tạo động lực phát triển, xây dựng tỉnh Bắc Ninh thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022… Các thành viên trong Khối thống nhất bình bầu các danh hiệu thi đua: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đề nghị tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ; Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh đề nghị tặng thưởng Cờ Thi đua của UBND tỉnh; 4 đơn vị đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; bầu Trung tâm Hành chính công là Trưởng Khối thi đua năm 2020.
Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong phong trào thi đua của Khối trong năm vừa qua; đề nghị các đơn vị trong Khối cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; tích cực giao lưu, phối hợp, trao đổi kinh nghiệm để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh… Trong thực hiện phong trào thi đua, cần kịp thời phát hiện, biểu dương những điển hình tiên tiến để giới thiệu đề nghị cấp trên khen thưởng, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn.
Ngày 2-12, tại Sở  Công Thương, Cụm Thi đua khối các sở, ban, ngành tham mưu và quản lý Nhà nước về kinh tế, kỹ thuật tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019.
Năm 2019, các phong trào thi đua trong khối được tổ chức sâu, rộng, bám sát nhiệm vụ chính trị và đặc thù của mỗi sở, ban, ngành trong khối. Các đơn vị trong khối nêu cao tinh thần đoàn kết, có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động, sáng tạo trong công tác và lao động, sản xuất; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước; chủ động thực hiện và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu giao ước thi đua, trong đó có một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức đề ra. Qua đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân là gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực quản lý nhà nước, lao động sản xuất, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh về mọi mặt.
Năm 2020, Cụm Thi đua khối kinh tế, kỹ thuật tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua khen thưởng, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết HĐND và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh. Chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xây dựng cơ chế chính sách, đề án, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của tỉnh thuộc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Phấn đấu 100% đơn vị trong Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao; cơ quan đạt tiêu chuẩn văn hóa;  100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; hơn 95% cán bộ công chức, viên chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến; các tổ chức Đảng hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ…
Các thành viên trong Khối thống nhất bình bầu các danh hiệu thi đua năm 2019; Bầu Trưởng Khối thi đua năm 2020 là Liên Minh Hợp tác xã
Chiều 3-12, tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Khối thi đua các cơ quan nội chính tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2019.
Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh gồm: Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ. Trong đó, Cục Thi hành án dân sự tỉnh là Trưởng Khối thi đua năm 2019.
Năm 2019, các đơn vị trong Khối đã phát động, ký giao ước thi đua với 9 nội dung trọng tâm và quy chế hoạt động, quy định tiêu chí chấm điểm tổng kết phong trào thi đua yêu nước. Các nội dung, chỉ tiêu thi đua bám sát và phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương; phong trào thi đua yêu nước được lồng ghép và gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của từng ngành phát động. Phong trào thi đua yêu nước được cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan trong Khối thường xuyên quan tâm lãnh, chỉ đạo phát triển cả bề rộng, chiều sâu với nhiều hình thức phong phú, sinh động đem lại khí thế thi đua sôi nổi, tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
Sau khi thảo luận làm rõ kết quả, hạn chế, nguyên nhân, hội nghị thống nhất: Năm 2020, các cơ quan trong Khối tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua đã đăng ký; thường xuyên trao đổi thông tin, tổ chức tốt các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm tổ chức phong trào thi đua, xây dựng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để các cơ quan, đơn vị học tập, nhân rộng.
Hội nghị bỏ phiếu suy tôn danh hiệu thi đua năm 2019 và thống nhất chỉ định đơn vị Sở Nội vụ là Trưởng Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh năm 2020.

Bảo Anh